Išo­rinis viršutinis pri­t­rau­kliklis su bėgeliu

OTS 73x serija

Priešgaisrinė sauga irgi gali būti stilinga: viršutinis durų pri­t­rau­kiklis, kurį galima sumon­tuoti lanksčiai pagal konkrečią kon­strukciją, konkretų varčios plotį, aukštį ir svorį. Šie papra­stai mon­tuojami ir saugiai veiki­antys pri­t­rau­kik­liai gali būti mon­tuojami abejose varčios pusėse. Galima tvirtinti ir prie 2 varčių durų. Tinkamas var­st­omos ir sta­cio­na­rios varčios užda­rymas kontro­liuojamas krei­pia­majame bėgelyje inte­gruotu užda­rymo eigos regulia­to­riumi.

Dvi­gubo fik­savimo mecha­nizmas, kurio patento lau­kiama, leidžia itin lengvai ir patogiai pra­eiti pro duris.  Tai leidžia pro duris lengvai pra­eiti ir vaikams bei senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims.

OTS 73x serija kaip modulinė sis­tema

Su OTS 73x serijos moduline sis­tema atskirus kompo­nentus lengvai pri­ta­ikyti ir der­inti tarpusavyje. Taip palengvinamas ne tik pla­navimas, mon­tavimas ir rekon­stravimas, bet ir sutaupoma vietos sandėlyje bei mon­tažui rei­kalingų priedų.

Trumpa pra­našumų apžvalga

     

  • Vienas iš maži­ausių užda­rymo mecha­nizmų rin­koje, elegan­tiško ir stilingo dizaino
  • Fiks­uotas dang­telis vietoj slanki­ojančio, gali būti iš įvairių medžiagų ir apdailos vari­antų
  • Dengta mon­tavimo plokštelė didelės vertės uždarai optikos sis­temai
  • Stand­ar­tizuoti mat­menys leidžia sklandžiai pri­ta­ikyti durų užda­rymo sis­temos mecha­nizmo kompo­nentus sklandžiai veikti kartu
  • Patogus šablonas visų tipų durų užda­rymo mecha­nizmams
  •  

Išo­rinis viršutinis pri­t­rau­kliklis su bėgeliu, apžvalga:

Modelis

OTS
736
OTS
736 BG
OTS
735
OTS
735  BG
OTS
733
OTS
733 BG
Taiky­mas   
Mon­tavimasVyrių pusė

Vyrių
priešprieš-
inė pusė

Vyrių pusė

Vyrių
priešprieš-
inė pusė

Vyrių pusė

Vyrių
priešprieš-
inė pusė

vienvėrės durys

dvivėrės

Maks.

Varčios plotis (mm)

1400140012501250950950

Reguliavimo funkcijos

Užda­rymo jėga pagal stand­artą EN 1154

3-63-62-52-533

Užda­rymo greitis

Durų pri­t­rau­kimas

Mechaninis užda­rymo užlaikymas [1]

 

[1] Tvir­tinimui viršuje vyrio priešpriešinės pusės nau­doti negalima


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
Naujoji durų pritraukiklių su kreipiamaisiais bėgeliais serija ,,OTS 73x 3,6 MB Atsiųsti
CE ženklinimasAprobuota montuoti prie priešgaisrinių ir priešdūminių durųTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040