Durų vyriai

komer­cinių objektų durims, namų durims ir papil­d­o­moms įėjimo durims

Durų dizainui didelės įtakos turi durų kon­strukcija ir pasirinktų durų vyrių tipas. GU siūlo rinktis nuo paslėptų vyrių iki rit­in­inių vyrių sprendimų skir­tinguose paviršiuose.

Rit­in­i­niai vyriai komer­cinių objektų ir gyve­namo­sios statybos objektų durims

Vos 22 mm skers­mens rit­in­i­niai vyriai GU R 816 3D atit­inka aukšči­ausius funkcio­nalumui ir dizainui keliamus rei­ka­lavimus. Tinkami aukštos kokybės plas­tiko durims iki 160 kg komer­cinių ir gyve­namo­sios statybos objektuose.

Patikimai atlaiko dideles ilga­laikes apkrovas

Pagal DIN EN 1935 pati­krinta iki 14 vyrių klasės, GU G 81x serijos užsukami vyriai pasižymi optimaliu funkcio­nalumu, plas­tiko duris veikiant iki 160 kg apkrova.

Uždengtos vyrių sis­temos

Pažangi tech­no­logija pažangiam dizainui – uždengti GU C 616-18 FD 3D CONCEALED sukuria modernų tiesių linijų medinių durų dizainą, išsaugant durų linijų krei­pia­mąsias.

Ideali saugumo ir dizaino sąveika

Naudojama įvai­riose medinių durų užkaitų sis­temose, GU durų vyriai GU M 516 3D ir GU M 416 3D pasižymi didesne apsauga nuo įsil­aužimo, suku­riant elegan­tišką optinį vaizdą.

Greitas mon­tavimas

GU D 312, GU D 21x ir GU D1xx vyrių serijos sukurtos specialiai ir medi­nėms durims su ned­idelio storio užlai­domis.

Tik­s­lusis storis

Vyriai GU A 316 3D ir GU A 312 3D univer­saliai panaudojami metalinėms durims komer­ciniuose ir gyve­namo­sios statybos objektuose. Jie užti­krina didesnę apsaugą nuo įsil­aužimo, turi SKG ser­ti­fikatą iki 3 žvai­gždučių.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019