Elektroma­gne­tinės durų sklendės

Įmonių grupė „GU“ siūlo elektroma­gne­tinių durų sklendžių seriją, su kurios kelių vari­antų gami­niais galė­site patenk­inti visus mechan­inėms ir elek­tron­inėms sis­te­moms keliamus rei­ka­lavimus. Šias mažo formato sklendes su sis­temos priedais galė­site optimaliai pri­ta­ikyti visuose daž­ni­ausiai naudojamuose pro­fi­liuose. Jei naudo­site pasirenkamą vari­antą su liežuvėlio dang­teliu, pro­filio bria­u­noje nereikės formuoti išėmos.

Stand­ar­tinės durų sklendės

Kiekvi­enam durų pro­fi­liui tinkamas sprendimas: Galite pasirinkti paslėptas mon­tuojamas elektroma­gne­tines sklendes su dar­binės srovės teikimo sis­tema su arba be pra­dine apkrova ir tuščio­sios eigos sis­tema su liežuvėlio dang­teliu. Sklendžių vari­antus galite atskirti pagal spal­votus prijungimo gnybtus.

Priešgaisrinėms durims skirtos elektroma­gne­tinės sklendės

Priešgaisrinėse ir nuo dūmų apsaugančiose duryse siūlome nau­doti priešgaisrinio tipo elektroma­gne­tines sklendes. Jų mechan­inės dalys pagamintos iš medžiagų, kurių lydymosi tempe­ratūra yra aukš­tesnė nei 1000 °C.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019