Eva­ku­ac­inių durų sis­temų sprendimai

Jei norite užti­krinti saugų eva­ku­acijos kelią, galite kombinuoti įmonių grupės „GU“ gami­nius ir įgyvend­inti šiuo­laikiškų sis­temų su suder­in­tomis funkcijomis sprendimus. Visus gami­nius – eva­ku­acines (mechanines, mecha­tronines arba val­domas radijo ban­gomis) spynas, eva­ku­ac­inių durų valdymo pultus su elek­tron­i­n­iais užrak­tais ir automa­tines eva­ku­acines duris – itin paprasta sumon­tuoti ir pal­eisti.

Eva­ku­ac­inių durų apsauga

Naudodami eva­ku­acines duris Jūs užti­kri­nate turto apsaugą ir ava­riniu atveju asmenų saugumą. Eva­ku­ac­inių durų paketai sus­ideda iš eva­ku­ac­inių durų termi­nalų ir elek­tron­inių rakinimo ele­mentų.

Sis­temos „BKS-NET“ ekranai ir pro­graminė įranga

Jei duris val­dote būdami prie cen­t­rinio pulto (pvz., regi­s­t­ratūros) arba norite matyti jų būsenos vizualiza­ciją, naudo­kite švies­lentę arba pro­graminę įrangą „BKS-NET“.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019