Įmon­tuojamos spynos

Aliuminio ir plas­tik­inėms durims

Šios įmon­tuojamos spynos „BKS“ yra specialiai pri­ta­ikytos pagal aliuminio ir plas­tikinio rėmo durims keliamus rei­ka­lavimus: plo­noms, skir­tingo standumo pro­fi­liams rei­kalingos mažesnės šerdys, nei medi­nėms ir plien­inėms durims. Pasirinkite iš mūsų pla­taus asorti­mento spynas pagal Jūsų keliamus papil­d­omus rei­ka­lavimus. Pas mus rasite spynų su įsil­aužimo slo­pinimo funkcija, mon­tuoti priešgaisrinėse ir eva­ku­ac­inėse duryse bei inte­gruoti į pri­eigos kontrolės sis­temas tinkamų spynų.

Eva­ku­ac­inės 19-osios serijos spynos

19-osios serijos savaime užsi­ra­kin­ančių įmon­tuojamųjų spynų, skirtų vienos varčios ir dviejų varčių vamzdinio rėmo durims, korpuso aukštis yra vienodas, panikos pusėje naudojamas padalytas ran­kenos kai­štis ir perkelia­masis liežuvėlinis skląstis, todėl šios spynos pri­ta­i­komos dar plačiau ir nekau­piama daug nerei­kalingų detalių.

Ran­komis raki­namos sis­temos

Įmon­tuojamos ran­komis raki­namos „BKS“ spynos yra nebrangios ir pasirinkę skir­tingų požymių spynas jas galite nau­doti dau­gelyje skir­tingų sričių.

Mecha­nizuotos skląstinės spynos 2-jų varčių durims

Dviejų varčių durims galima nau­doti mecha­nizuotas skląstines spynas kartu su automa­tinėmis pasukamųjų durų pava­romis. GU Jums pateiks sprendimą su optimaliai tarpusavyje suder­in­tais kompo­nen­tais.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019