Ran­komis raki­namos sis­temos

Įmon­tuojamas ran­komis rakinamas „BKS“ spynas galite nau­doti dau­gelyje skir­tingų sričių. Skir­tingos spynų serijos pasižymi skir­tingomis savybėmis. Mūsų įmon­tuojamos spynos ne tik saugiai rakina, tačiau taip pat yra nebrangios.

Eva­ku­ac­inės 18-osios serijos spynos

18-osios serijos spynas galite mon­tuoti vienos ir dviejų varčių ava­riniuose išėjimuose arba eva­ku­ac­inėse duryse, nes jos yra ser­ti­fikuotos pagal stand­artą EN 179 ir EN 1125 bei gali būti kombinuojamos su atit­inkamais „BKS“ durų apkau­s­tais. Šių spynų korpusų aukštis yra vienodas, todėl jos pri­ta­ikytos mon­tuoti beveik visose duryse su apvalaus pro­filio rėmu.

Įmon­tuojamos 13-osios serijos spynos

Pasirinkę 13-osios serijos spynas Jūs dėl dau­gelio priežasčių būsite priėmę tinkamą sprendimą: šios spynos atit­inka 3 klasės vamzdinio rėmo durų sis­te­moms pagal stand­artą DIN 18251-2 skirtų gaminių rei­ka­lavimus ir joms išduotas stand­artą EN 12209 atit­inkantis ser­ti­fikatas. Dėl pasukamo liežuvėlio galima mon­tuoti ir kai­rinės, ir dešin­inės kon­strukcijos pagal stand­artą DIN duryse.

Įmon­tuojamos 14-osios serijos spynos

Jau prieš dau­gelį metų pasi­teisinu­sios dėl aukštos kokybės vamzdinio rėmo durims skirtos spynos: 14-osios serijos „BKS“ spynos su apsauginiu kab­liuko formos pasukamu skląsčiu.

Įmon­tuojamos spynos „GU-ECO­NOMY“

Jei naudojate daugiataškius užraktus „GU-SECURY“ ir Jums rei­kalinga įmon­tuojama spyna, „GU-ECO­NOMY“ serijos papra­stai mon­tuojamos spynos puikiai papildys Jūsų duris.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019