„BKS“ rakinimo sis­temos

„BKS“ rakinimo sis­temos – tai įvairūs sprendimai, skirti durų saugumui užti­krinti. Juos galima nau­doti papra­stoms priva­taus namo durims arba pramonės įmonės moder­nioje rakinimo sis­temoje, kurioje įdiegta sudėtinga pri­eigos teisių struktūra. Individua­lius patogumui ir saugumui keliamus rei­ka­lavimus dabar eko­no­miškai galite įgyvend­inti der­indami mechanines ir elek­tronines rakinimo sis­temas.

Mechan­inės rakinimo sis­temos

Naudodami mechanines rakinimo sis­temas galė­site tva­riai pager­inti bet kokios rūšies durų saugumą ir apsaugą nuo įsil­aužimo. Šios sis­temos yra lankstūs sprendimai visais naudojimo atvejais.

Mecha­troninis
„janus SE“ cil­indras

Pagamintas pagal mechan­inio cil­indro pavyzdį, kuris bandymų metu buvo įvertintas geri­ausiai. Cil­indras „janus SE“ turi mechan­inio cil­indro privalumų ir patogią elek­tron­inio valdymo funkciją. Iš išorės negalima atpažinti, kad sumon­tuota būtent tokia sis­tema.

Elek­troninė rakinimo sis­tema „SE“

Elek­troninė rakinimo sis­tema „SE“ turi tokių pat privalumų, kaip mechaninė rakinimo sis­tema, ir papil­d­omai derinamą elek­tron­inės pri­eigos kontrolės funkciją. Sis­tema papra­stai mon­tuojama ir gali būti lanksčiai pro­gramuojama.

Rakinimo sis­temos

Naudodami rakinimo sis­temą galite pager­inti individualią pas­tato apsaugą, prireikus sukurti komplek­sišką rakinimo teisių hier­ar­chinę sis­temą bei nustatyti apsaugos lyg­menis. Šią sis­temą galite nau­doti gyvenamuo­siuose pas­tatuose arba dide­liuose verslo pas­tatų kompleks­uose.

Pro­gramos ir techn­inės priežiūros paslaugos

Tam, kad galėtumėte efektyviau vykdyti rakinimo sis­temų pro­jek­tavimo ir užs­akymo veik­smus bei admi­ni­s­truoti duo­menis, siūlome patogias pro­gramas ir visą parą veiki­ančias inter­ne­tines plat­formas.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
WP01005-00-2-2 Wendeschluesselsystem janus 644,0 KB Atsiųsti