Slenksčiai įėjimo durims

Bend­rovės „GU“ asorti­mente rasite daug slenksčių medi­nėms ir plas­tik­inėms įėjimo durims. Naudojant termiškai atskirtus slenksčius sus­t­ab­domas šilumos srautas ele­mento apa­tinėje dalyje, todėl tinkamai sumon­tavus galima sutaupyti nemažai šiluminės energijos. Naudodami „GU“ slenksčius taupy­site ne tik energiją, nes šie slenksčiai yra stand­ar­tinio aukščio ir todėl gali būti mon­tuojami naujos statybos arba renovuotuose pas­tatuose.

Termiškai atskirti slenksčiai

Jei norite sutaupyti energijos, sumažinkite šilumos srautą apa­tinėje ele­mento sri­tyje naudodami bend­rovės „GU“ sis­temi­nius slenksčius. Pasirinkę įvai­rius sujungimo ele­mentus ir kitus priedus sukur­site individualų, pagal pro­filių sis­temą pri­ta­ikytą sprendimą.

Termiškai izo­liuoti slenksčiai

Pasirinkę termiškai izo­liuotus „HTS“ slenksčius galė­site sumon­tuoti tinkamą ele­mento apdailą apa­tinėje sri­tyje. Naudodami atit­inka­moms sis­te­moms pri­ta­ikytus priedus šiuos slenksčius galite mon­tuoti įvai­riose vie­tose.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019