Įstik­li­nimo tech­nika

Naudodami bend­rovės „GU“ įstik­li­nimo priedus galė­site individualiai sumon­tuoti beveik visų tipų stiklus arba rėmus net ir tada, kai jiems keliami griežči­ausi rei­ka­lavimai. Mes kruopščiai atrenkame ir tikri­name medžiagas bei siūlome platų gaminių asorti­mentą. Taip pat ypa­tingais atvejais, kai naudojami didelio svorio ele­mentai arba mon­tuojama dideliame gylyje, pro­blemas galima papra­stai išspręsti, pavyzdžiui, naudojant sunkiems ele­mentams skirtą įstik­li­nimo kaladėlių sis­temą.

„GU“ putplasčio juostos

„GU“ putplasčio juostos „GU“ put­plasčio juo­stos naudojamos sanda­rinimo medžiagos (užpildo) pra­siskver­bimo gyliui riboti. Put­plasčio juosta kartu lemia ir sanda­rinimo plyšio storį. Put­plasčio juosta pagaminta iš uždarųjų akučių put­plasčio, ji išsiskiria labai smulki­omis poromis ir sti­priai prig­lunda. Dėl šių savybių ir ilgai išlie­kančios aukštos gaminio kokybės galima pri­ta­ikyti racio­naliems ir saugiems sprendimams įvai­riose sri­tyse. Galima įsigyti įvairių mat­menų juostų. Jos yra ats­pa­rios senėjimui, be pla­sti­fika­torių ir sude­ri­namos su dau­geliu įprastų herme­tikų. Šias juo­stas galima klijuoti ant dau­gelio medžiagų, pavyzdžiui, medi­enos, plas­tiko ir metalo.

„GU“ įstiklinimo kaladėlės

„GU“ įstiklinimo kaladėlės Bend­rovės „GU“ įstik­li­nimo kaladėlės atit­inka techn­inių stiklo mei­strų tai­syklių rei­ka­lavimus ir jas naudodami galite tinkamai atlikti įstik­li­nimo darbus. Jos pagamintos iš aukštos kokybės patvaraus plas­tiko ir gali būti naudojamos įstik­li­nant bet kokių medžiagų rėmus. Dėl įstik­li­nimo kaladėlių 22–50 mm pločio ir 1–6 mm storio užti­krinamas didelis lankstumas.

„GU“ stiklo falco įdėklai

„GU“ stiklo falco įdėklai Išlyginkite plas­tikinių rėmų sis­temų skirtumus patikimai naudodami bend­rovės „GU“ stiklo falco įdėklus. Įdėklai yra kaip tvirta atrama įstik­li­nimo kaladėlei. Spyruokliniu fik­sa­to­riumi patikimai užti­krinama padėtis pro­filyje ir užfiks­uojamos plas­tikinio pro­filio toler­ancijos. Lai­komo­sios spyruoklės prig­ludu­sioms įstik­li­nimo kaladėlėms trukdo nus­lysti ir užti­krina tinkamą atramą pagal technines stiklo mei­strų tai­sykles.

„GU“ įstiklinimo įrankiai

„GU“ keliamoji mentelė Pasi­tikėkite mūsų patirtimi ir kokybe dirbdami: bend­rovės „GU“ įstik­li­nimo įrankių specia­li­stai Jums padės patikimai ir saugiai atlikti įstik­li­nimo darbus pagal technines stiklo mei­strų tai­sykles.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019