Įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“

Įmonių grupę „Gretsch­-Uni­tas“ sudaro daugiau nei 50 gamybos ir ant­rinių įmonių 35 šalyse. Su savo tarpt­autinėse rin­kose lyde­riaujančiais prekių žen­k­lais „GU“ (statybi­niai apkau­stai), „BKS“ (spynos, rakinimo sis­temos) ir „FERCO“ (statybinė furnitūra) bend­rovė siūlo pažangias sis­temas.

Bend­rovė gamina ir parduoda apie 30 000 langų ir durų tech­nikos, automa­tinėms įėjimo ir pas­tatų valdymo sis­te­moms skirtų bei puikiai tarpusavyje der­ančių gaminių. Turėdama 3 700 dar­buotojų ir daugiau nei 100 metų gyvuojančias tra­dicijas, įmonių grupė „GU“ kuria ne tik pavienius gami­nius, bet ir individua­lius kompleks­inius sprendimus dideliems pro­jektams. Tarpusavyje der­ančios, patrau­klios architektūros ir modernių tech­no­logijų kombi­n­acijos kuriamos bend­radar­biaujant su architek­tais, pro­jektuotojais ir pro­filinių sis­temų gamin­tojais.

1907 m. Vik­toro Gret­scho įkurtą šeimos verslą šiandien valdo broliai Julius ir Mich­aelis von Reschai.

Bend­rovė pasaulyje

35 pasaulio šalyse veikia 50 įmonių grupei „GU“ prik­lausančių gamybos ir ant­rinių įmonių. Atskirų įmonių apžvalga ir išsami kon­taktinė informacija pateikta kitame puslapyje.

Skai­čiai, datos ir faktai

Šioje rubrikoje rasite trumpą visų įmonių grupei „Gretsch­-Uni­tas“ svarbi­ausių skaičių, datų ir faktų apžvalgą.

Isto­rija

Čia galite sus­i­pažinti su svarbi­ausiais mūsų kvapą gni­aužiančios, daugiau nei šimto metų bend­rovės isto­rijos fak­tais.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019