Isto­rija

Naujovės daugiau nei 100 metų

Įmonių grupės „GU“ isto­rijos asme­nybės (iš kairės į dešinę): Hansy Maus, Joh­annas Mausas, Vik­toras Gret­schasGU isto­rija – pir­masis bend­rovės gamybinis pas­tatas Štutgarte, FojerbacheĮmonių grupės „GU“ isto­rija – langų fik­sa­torių, mažų apkaustų dalių ir viršlangių su virve­line varstymo sis­tema gamybinės dirb­tuvėsĮmonių grupės „GU“ isto­rija: reikšmingas gaminio tobuli­nimo etapas – stum­domųjų durų apkau­staiĮmonių grupės „GU“ isto­rija: ori­entyras pro­jektuotojams ir ran­govams – gaminių kata­logas „Modernus architek­tas“ (apie 1930 m.)„BKS“ isto­rija – lakavimo cechas, apie 1910 m.„BKS“ isto­rija – raktų dirb­tuvės, apie 1910 m.„BKS“ isto­rija – pres­avimo cechas, apie 1910 m.„BKS“ isto­rija – gaminių isto­rija

1907 m. idėjų nes­tokojantis inži­nie­rius Vik­toras Gret­schas pradeda gaminti viršlangius su virve­line varstymo sis­tema, langų fik­sa­to­rius ir smulkias apkaustų dalis. Po trejų metų bend­rovės akcin­inku tampa ir vadovu ski­riamas ver­s­lin­inkas Joh­annas Mausas. Jo paliku­onys Julius Mausas von Reschas ir Hansas Mausas bend­rovę išvystė iki tarpt­autinės kompa­nijos. Broliai Julius ir Mich­aelis von Reschai – jau trečia karta, vald­anti įmonių grupę „Gretsch­-Uni­tas“. Trečiajame praėjusio amžiaus dešimt­metyje ir ketvirtojo dešimt­mečio pradžioje bend­rovė sukūrė daugiau nei 120 paten­tuotų gaminių ir vykdė savo gaminių prekybą visoje Euro­poje. Po sunkmečio bend­rovę pavyko atkurti ir ji buvo perkelta iš Štutgarto į Dicin­geną. Sept­in­tojo dešimt­mečio vidu­ryje bend­rovė išplečiama į įmonių grupę: pirmi­ausia nuper­kama didži­ausia Prancūzijos statybinės furnitūros bend­rovė „FERCO“, vėliau – spynų rin­koje lyde­riaujantis prekės žen­klas „BKS“ bei įku­riamos kelios paslaugų bend­rovės. Taip ats­i­randa stipri įmonių grupė, gami­n­anti aukštos kokybės, tarpusavyje der­ančius gami­nius ir teiki­anti paslaugas langų, durų, įėjimo bei pas­tatų valdymo sis­temų sri­tyse.

Įmonių grupės chro­no­logija

1903 m.    ­Zolin­gene įku­riama bend­rovė „Boge & Kas­ten“ (BKS)

1907 m.    Vik­toras Gret­schas įkuria bend­rovę „Hermann Gretsch­ GmbH“ ir „UNI­TAS“ –
                 metalo gaminių fabriką

1910 m.    Johanas Mausas tampa akcin­inku ir vadovu

1924 m.    bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ pateikia prašymą stum­domųjų durų
                 apkau­stams paten­tuoti

1938 m.    bend­rovė „BKS“ sukuria šiandien dar plačiai naudojamą apvalų spynos
                 cil­indrą

1975 m.    bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ įsigyja bend­rovės „FERCO“, didži­ausio
                 Prancūzijos ­statybinių apkaustų gamin­tojo, akcijų

1979 m.    suku­riamas daugiataškis užraktas „GU-SECURY“

1981 m.    įku­riama duo­menų apdo­rojimo bend­rovė „AGENA GmbH“

1983 m.    į įmonių grupę inte­gruojamas žymi­ausias Vokie­tijoje spynų, durų
                 pri­t­rau­kiklių, rakinimo sis­temų ir eva­ku­ac­inių spynų gamin­tojas „BKS“

2000 m.    peri­mama bend­rovė „ela-soft“, sukūrusi sėkmingą pas­tatų
                 valdymo pro­graminę įrangą „GEMOS“

2001 m.    inte­gruojamos bend­rovės „ATS GmbH“ (gami­n­anti automa­tines įėjimo
                 sis­temas) ir „Tür + Tor Service GmbH & Co. KG“; šiandien –
                 „GU Automatic GmbH“ ir „GU Service GmbH & Co. KG“

2001 m.    įku­riama bend­rovė „Gretsch­-Unitas Logistik GmbH“

2003 m.    tra­dicijas puo­selėjanti bend­rovė „BKS GmbH“ švenčia 100 metų jubiliejų

2006 m.    „BKS“ išrinktas šimt­mečio prekės ženklu

2007 m.    tra­dicijas puo­selėjanti bend­rovė „Gretsch­-Unitas GmbH Bau­be­schläge“
                 švenčia 100 metų jubiliejų


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019