Langų tech­nika

Bend­rovės „GU“ asorti­mente rasite visko, ko reikia langams ir įstikl­in­toms durims, sumon­tuotiems visais įmanomais būdais visų medžiagų rėmuose, varstyti arba fiks­uoti. Taip pat galė­site įsigyti visų svarbių priedų ir galėsime suteikti mūsų gerai žinomas techn­inės priežiūros paslaugas.

Fasado apkau­stai

Pasaulio centruose kyla nauji daugia­aukščiai gyven­a­mieji namai. Čia priski­riami stik­li­niai fasadai su daugybe funkcijų ir aukšči­ausiais rei­ka­lavimais dizainui. Individualiais fasadų sprendimais „Gretsch­-Uni­tas“ leidžia įgyvend­inti idėjas, jog gyventi lengva.

Atida­romųjų-atver­čiamųjų langų apkau­stai

Tarpt­autinės rinkos lyderis langų ir durų tech­nikos sri­tyje įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ yra kom­pe­ten­tingas part­neris, siūlantis kokybiškus atida­romuo­sius-atver­čiamuo­sius langų apkaustus. Atida­romųjų-atver­čiamųjų langų apkaustų pro­gramoje rasite gausią univer­saliai naudojamų ir este­tiškai atrodančių bendrųjų sprendimų pasiūlą.

PSK atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai

Pasirinkę mūsų PSK atver­čiamuo­sius-stum­domuo­sius apkaustus galė­site visai lengvai ir tik­s­liai varstyti net ir daug sve­r­i­ančias varčias. Visa tai įmanoma dėl naujo vežimėlio ir naujų krei­pia­nčiųjų.

PS atida­romieji-stum­domieji apkau­stai

Naudojant atida­romųjų-stum­domųjų apkaustų sis­temą užti­krinamas saugus ir tinkamas valdymas bei durų varstymas. Šios sis­temos beveik neįmanoma valdyti netinkamai.

Sulank­st­omieji-stum­domieji apkau­stai

GU slanki­ojančių durų apkau­stai siūlomi visiems populia­ri­au­siems medi­niams, plas­tiki­niams, medi­enos ir aliuminio bei aliuminio pro­fi­liams. Galite sujungti į vieną kon­strukciją iki septynių ele­mentų ir patogiai atida­ryti duris. Taip pat būtina paminėti sklandžius apvadus prie grindų.

Stum­domųjų durų apkau­stai

Bend­rovės „GU“ stum­domųjų durų apkau­stai pri­ta­ikyti nau­doti medi­niams ir plas­tiki­niams arba metali­niams langams ir įstikl­in­toms durims. Taip pat siūlome specialią mikroven­tili­acijos sis­temą, pri­ta­ikytus slenksčius arba papil­d­omai pasirenkamą varčios greičio ribotuvą.

Apver­čia­mieji apkau­stai

Bend­rovė „GU“ siūlo idealiai apver­čia­mie­siems langams tinkančius apkaustus: penkis prisukamus arba įfrezuojamus apver­čiamuo­sius guo­lius ir pagal rėmo medžiagą optimaliai pri­ta­ikytus cen­t­rinius užraktus, kurie gali būti naudojami visiems daž­ni­ausiai gamin­a­miems ir specialių formų langams.

Apsuka­mieji apkau­stai

Čia rasite viską, ko reikia: du apsukamuo­sius guo­lius su saugiu, regu­liuojamu varčios stabdžiu ir optimaliai pagal rėmo medžiagą pri­ta­ikytus cen­t­rinius užraktus. Apsukamojo lango arba apsukamųjų durų valdymo ele­mentai gali būti mon­tuojami prie šon­inio arba apa­tinio varčios pro­filio.

Ran­kenos

Aiški dizaino linija visame name – nuo langų ran­kenų ir terasų durims skirtų ran­kenų iki plo­niems rėmams skirtos furnitūros ir ran­kenų. Šie gami­niai univer­salūs ir juos galite nau­doti visų tipų pas­tatuose.

Viršlangių atida­rymo sis­temos

Naudodami bend­rovės „GU“ viršlangių atida­rymo sis­temas galė­site varstyti sunkiai pasiekiamus plas­tikinius, medi­nius arba metali­nius viršlangius. Šie gami­niai Jums atsi­pirks, nes viena pavara galė­site valdyti kelias varčias.

Dūmų ir šilumos šali­nimo sis­temos, įpras­ti­niai dūmų ir šilumos šali­nimo įren­gi­niai bei vėdinimo sis­temos

Bend­rovės „GU“ dūmų ir šilumos šali­nimo sis­temos – tai individualiai pagal Jūsų poreikius pri­ta­ikyti saugaus ir greito dūmų šali­nimo kilus gaisrui sprendimai. Dieną patalpos vėdi­namos naudojant elek­tronines atida­rymo sis­temas.

Ran­komis val­domos vėdinimo sis­temos

Sveikas patalpos kli­matas yra higi­enos ir geros savij­autos pagrindas. Įmonių grupės „GU“ langų vėdinimo sis­temos Jums padės išvengti drėgmės ir pelėsinio grybelio. Šios sis­temos gali būti pri­ta­i­komos pagal Jūsų individua­lius poreikius.

Slenksčiai

Naudodami įstikl­intas duris ir dide­lius stum­domuo­sius ele­mentus galite sutaupyti daug šilumos: pagal CE žen­kli­nimo stand­artą pagaminti, termiškai atskirti slenksčiai gali būti naudojami statant naujus pas­tatus arba renovuojamuose pas­tatuose beveik su visomis pro­filių sis­te­momis.

Statybinių apkaustų priedai

Nuo tvir­tinimo iki įstik­li­nimo tech­nikos, nuo aliuminio palangių iki nuo van­dens apsaugančių pro­filių: čia rasite aukštos kokybės gaminių, skirtų statybai bei langams ir jų apkau­stams mon­tuoti.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019