Apsuka­mieji apkau­stai

Savo langams suteik­site stebi­n­ančio judesio: pasirinkę bend­rovės „GU“ apsukamuo­sius apkaustus patalpas galė­site vėd­inti kada norė­site ir kaip norė­site – necen­t­riniuose varstymo taškuose, naudodami didelių mat­menų langus, aukštas duris ir sunkias varčias.

Medi­niams ele­mentams

Medi­niuose languose siūlome mon­tuoti stačia­kampėms varčioms iki 175 kg skirtus apsukamuo­sius apkaustus.

Metali­niams ele­mentams

Nors metali­niai langai yra sunkūs, tačiau jie gali būti apsukami naudojant bend­rovės „GU“ apsukamuo­sius apkaustus. Galime pasiūlyti apsukamuo­sius apkaustus stačia­kampėms varčioms iki 175 kg.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019