Apver­čia­mieji apkau­stai

Sus­i­pažinkite ir su apver­čiamųjų langų privalumais! Pasirinkę bend­rovės „GU“ apver­čiamųjų langų apkaustus galė­site turėti apva­lius ir stačia­kampius apver­čiamuo­sius langus iki 300 kg ir su varčios užkaitu nuo 2 950 mm pločio. Patalpose, kurių vėdinimo sis­temai keliami speci­alūs rei­ka­lavimai, optimalios savybės užti­kri­namos naudojant dviejų kanalų sis­temą: panau­dotas oras ištrau­kiamas į viršų, kol tuo pačiu metu šviežias oras tiekiamas iš apačios. Turė­site kintamo ir efektyvaus vėdinimo sis­temą, pavyzdžiui, tose patalpose, iš kurių turi būti greitai pašalinama drėgmė ir nemalonūs kvapai. Be to, su bend­rovės „GU“ apver­čiamaisiais apkau­s­tais medi­niai, plas­tiki­niai ir metali­niai langai val­domi itin patogiai ir papra­stai.

Medi­niams ele­mentams

Jūsų didieji pagalbin­inkai įgyvendi­nant idėjas – apver­čia­mieji apkau­stai medi­niams langams. Taip pat jie tinka didelių mat­menų stačia­kampėms apver­čiamo­sioms varčioms, apvaliems arba dvi­gubiems langams su varčiomis iki 300 kg.

Plas­tiki­niams ele­mentams

Greitai apver­čiamus plas­tikinius langus jau įmanoma turėti naudojant bend­rovės „GU“ apver­čiamųjų langų apkaustus, skirtus stačia­kampėms apver­čiamo­sioms varčioms ir apvaliems langams su varčiomis iki 175 kg

Metali­niams ele­mentams

Suteikite metali­niams langams daugiau laisvumo naudodami metali­niams langams su stačia­kampėmis varčiomis iki 175 kg skirtus apver­čiamuo­sius apkaustus.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019