Dūmų ir šilumos šali­nimo sis­temos, įpras­ti­niai dūmų ir šilumos šali­nimo įren­gi­niai bei vėdinimo sis­temos

Jums tikri­ausiai ne naujiena, kad grynas oras turi didelės reikšmės kon­centracijai, darbui ir gerai savijautai. Kilus gaisrui gyvybiškai svarbu, kad dūmai būtų kuo greičiau apt­inkami ir pašalinami. Sužino­kite, kaip galite užti­krinti efektyvų dūmų šali­nimą ir (arba) gryno oro tiekimą.

Dūmų ir šilumos šali­nimo sis­temos

Pasirinkę bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ dūmų ir šilumos šali­nimo sis­temą galė­site užti­krinti dūmų šali­nimą iš eva­ku­ac­inių ir gelbėjimo kelių. Bend­rovės „GU“ dūmų ir šilumos šali­nimo sis­temas galite nau­doti visose vie­tose, kuriose kilus gaisrui būtina saugiai automa­tiškai atida­ryti dūmų šali­nimo angas.

Vėdinimo sis­temos

Bend­rovė „GU“ siūlo individualių patogios kasdien­inio vėdinimo sis­temos sprendimų. Nesvarbu, ką pasirink­site – atver­čiamąsias varčias su vyriais apačioje arba viršuje, tra­pecinius, trikampius, apva­lius ar arkinius į išorę arba vidų atida­romus langus, bend­rovės „GU“ vėdinimo sis­temos ati­tiks visus Jūsų pageid­avimus.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019