Speci­alūs fasado apkau­stai

Įmonė „Gretsch­-Uni­tas“, kaip visų fasado atida­rymo būdų specia­listė, turi ilga­metę patirtį, sus­ijusią su techn­i­n­iais sprendimais naujoviškų atida­rymo mecha­nizmų sri­tyje. GU ekspertai sujungia specialias objektų dalis, kurios, kaip naujoviški inži­nierių darbai, buvo suprojektuotos išskir­tinai atski­riems pro­jektams, su ele­men­tais iš pasitvir­tinusio GU asorti­mento. Su atlenki­amųjų-stum­domųjų langų su viršuti­niais vyriais, horizon­taliai stum­domų, gulsčiaašių pasukamųjų arba pasukamųjų langų ir specialių kon­strukcijų pagal individua­lius kli­ento nurodymus apkau­s­tais galima įvykdyti naujiems langų atida­rymo būdams ir for­moms keliamus rei­ka­lavimus, laikantis išskir­tinės este­tikos. Paslaugų paletė apima techninį pro­jek­tavimą ir kon­stravimą, specialių dalių gamybą ir pro­jektų įgyvendinimą kartu su kli­en­tais visame pasaulyje.

Horizon­taliai stum­domų langų apkau­stai

Speci­alus sprendimas sąva­roms iki 400 kg svorio. 250 mm atida­rymo pločiai ir iki 5000 mm sąvarų aukščiai. Horizon­taliai stum­domus langus galima pagaminti su plačiu GU žirklių asorti­mentu, tinkamu visoms rėmų medžiagoms, pvz., medi­enai, plas­tikui ir aliumi­niui.

Pasukamųjų langų apkau­stai

Šiandie­niai fasadai su stik­lais per visą aukštį yra iššūkis stand­ar­ti­niams apkau­stams. Šiems rei­ka­lavimams įgyvend­inti „Gretsch­-Uni­tas“ pro­jektuoja specia­lius langų sąvarų vyrius, kurie, paslėpti apkaustų zonoje arba nerūdijančiajame pliene, gali išlaikyti iki 350 kg svorio sąvaras.

Atlenki­amųjų-stum­domųjų langų sąvarų apkau­stai

Šią apkaustų pro­gramą sudaro daugybė skir­tingų atlenki­amųjų-stum­domųjų langų žirklių, kurių atida­rymo kampas yra nuo 20° iki 50°. Galimos iki 2500 mm aukščio sąvaros. Atlenkiamuo­sius-stum­domuo­sius langus su GU žirk­lėmis galima gaminti visoms rėmų medžiagoms, pvz., medi­enai, plas­tikui ir aliumi­niui.

Individualios
specialios kon­strukcijos

Individualiems rei­ka­lavimams, kuriuos kli­entai kelia vėdinimo ele­mentams pas­tato karkase, mūsų specia­li­stai pro­jektuoja naujausius atida­rymo mecha­nizmus. Remd­a­miesi ilga­mete patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis, mes kuriame sprendimus objektams.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019