Individualios specialios kon­strukcijos

Individualios specialios konstrukcijos
 
 

Specia­lius rei­ka­lavimus keli­an­tiems statybos darbų užsakovams ir savo vizijų tur­in­tiems architektams „Gretsch­-Uni­tas“ pro­jektuoja naujoviškas mecha­niškai arba naudojant elek­tros sis­temą val­domas atida­rymo sis­temas. Paslaugos apima apkaustų sprendimo paren­gimą, jei reikia, lango pavyzdžio išbandymą, ilga­laikės apkrovos bandymą ir pro­jekto įgyvendinimą. Daugybė objektų su specialiais „Gretsch­-Uni­tas“ apkau­s­tais įrodo mūsų ekspertų kom­pe­tenciją. Sprendimus galima pri­ta­ikyti langams iš aliuminio, medi­enos arba plas­tiko.

Reik­li­ausi fasadų sprendimai taip pat su stand­ar­ti­niais apkau­s­tais

Nesvarbu, Londonas, Sin­g­apūras, Niujorkas, Ciu­ri­chas, Stambulas ar Taibėjus, išskir­ti­niai butai pasaulio centruose yra gana toli viršuje. Nes jau seniai daugia­aukščiai pas­tatai iš biurų virto privačiais. Čia kalbama ne apie bet kokius masinės gamybos 20 aukštų gyvenamuo­sius namus, o apie atskirus, elegan­tiškus garsių tarpt­autinių architektų pro­jektus.
Tokiems pas­tatams priski­riami kruopščiai api­pavidal­inti fasadai. Sprendimai, kuriant jų formą ir funkciją, įgyvendinami dėl išskir­tinės „Gretsch­-Uni­tas“ kom­pe­tencijos, nes GU ekspertai sujungia specialias objektų dalis, kurios kaip naujoviški inži­nierių darbai buvo suprojektuotos išskir­tinai atski­riems pro­jektams, su pasitvir­tinusio GU asorti­mento ele­men­tais. Taip galima įvykdyti naujiems langų atida­rymo būdams ir for­moms keliamus rei­ka­lavimus, laikantis išskir­tinės este­tikos, o perdirbėjų išlaidos lieka visiškai konkurencingos. Čia atsižvelgiama į architekto pageidaujamą automa­tizuotą arba rankinį valdymą. Šioje išskir­tinėje sri­tyje paslaugų paletė apima techninį pro­jek­tavimą ir kon­stravimą, specialių dalių gamybą ir pro­jekto įgyvendinimą kartu su kli­en­tais visame pasaulyje.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019