PS atida­romieji-stum­domieji apkau­stai
„GU-966“ (medi­niams ir plas­tiki­niams ele­mentams) ir „GU-968“ (metali­niams ele­mentams)

Moderni apkaustų kombi­n­acija, kuri padeda išvengti netinkamo naudojimo

PS atidaromieji-stumdomieji apkaustai „GU-968/200“
 
 

Pla­tesnis įėjimas, sau­gesnis ir patogesnis naudojimas

Naudojant horizon­taliai stum­domą apkaustų sis­temą užti­krinamas saugus ir tinkamas valdymas bei durų varstymas. Tuomet nesuga­dinami apkau­stai, ele­mentas arba sta­tinys.

Naudojant modernią naujai sukurtą žirk­linės kon­strukcijos vežimėlį su varčios viršuje esančiais krei­pia­maisiais ratukais, kurie sumon­tuoti naudojant rutuli­nius guo­lius, sėkmingai naudojamą aukštos kokybės atver­čiamąjį-stum­domąjį vežimėlį, sumon­tuotą varčios apa­tinėje dalyje, stum­domo­sios varčios gali būti švel­niai ir tik­s­liai per­stumiamos į atida­rymo ir užda­rymo padėtis.

Dėl tik­slaus bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ PS atida­romųjų-stum­domųjų apkaustų veikimo užti­krinamas ilgas naudojimo laikas ir atit­inkami individualūs nau­dotojų patogumui, saugai ir kokybei keliami rei­ka­lavimai.

PS atida­romieji-stum­domieji apkau­stai „GU-966“ (medi­niams ir PVC ele­mentams) ir „GU-968“ (metali­niams ele­mentams) yra puikus pasirinkimas langams ir įstikl­in­toms durims, kurių varčios plotis yra iki 2 000 mm, o varčios svoris – iki 200 kg.

Tai užti­krina PS atida­romieji-stum­domieji apkau­stai „GU-966“, „GU-968“:

     

  • Dėl oro sąlygų vasarą ir žiemą skirtumų dažnai tenka der­inti užda­rymo galvutę. Savaime sus­i­re­gu­liuojanti grybo formos galvutė „CLEVERLE“ savaime pri­si­taiko pagal falco tar­pelį. Todėl gami­nant ir mon­tuojant nereikia atlikti papil­domų reguliavimo veiksmų.
  • Papil­d­omai stand­ar­tiniu atveju naudojamas nuo netinkamo valdymo apsaugantis įtaisas, mon­tuojamas prie cen­t­rinio užrakto „UNI-JET“
  • Naudojant „GU“ apkaustus gali būti gaminami ele­mentai su varčiomis, kurių svoris yra iki 200 kg, o plotis 2 000 mm
  •  

Techn­i­niai duo­menys

Naudojimo sritis

Rėmo laisvasis matmuo [mm]

Varčios falco plotis [mm]Varčios falco aukštis [mm]Maks. varčios svoris [kg]

Mediena arba plas­tikas

„GU-966/150“38640–2000730–2350200
„GU-966/200“

43

640–2000

730–2350200
Metalas
„GU-968/150“38600–2000730–2400200
„GU-968/200“43600–2000730–2400200

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019