PSK atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai

Terasų ele­mentams iš stand­ar­tinių langų pro­filių gaminti pasirinkus atver­čiamųjų-stum­domųjų durų apkaustus Jums atsiveria naujos galimybės. Pagal naują tech­no­logiją pagamintas vežimėlis efektyviai užti­krina ilga­laikį naudojimą ir tikslų veikimą net naudojant didelio svorio varčias. Vėdi­nant atver­stas varčias žirklės laiko reikiamoje padėtyje bet koki­omis oro sąlygomis. Dideliems ir sunkiems ele­mentams papil­d­omai naudojama priverstinio valdymo sis­tema, kuri užda­romą varčią spau­džia per visą jos plotį, o atida­romą varčią vėl spau­džia atgal.

Bend­rovės „GU“ PSK atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai stebina sklandžiu veikimu ir patogumu – viena ran­kenėle val­domos visos funkcijos.

Varčioms iki 90 kg

Mažiems ir lengviems ele­mentams: apkau­stai ir cen­t­rinis užraktas „GU-90 oZ“ yra tik­slus, saugiai veiki­antis sprendimas mažiems ir lengviems atver­čia­mie­siems-stum­domie­siems ele­mentams.

Visiems pri­einamas patogumas naudojant varčias iki 100 kg

Į grindis inte­gruojama atver­čiamoji-stum­domoji sis­tema „GU-966/100 oZ“ atit­inka ne tik Jūsų rei­ka­lavimus patogumui, bet ir kombinuojant su bend­rovės „GU“ slenksčiu „DKS“ gau­namas daugi­ausiai 20 mm slenksčio aukštis.

Varčioms iki 130 kg

Mažiems ir vidutinio dydžio ele­mentams ieš­kote patogaus ir saugaus sprendimo? Šiuos abu privalumus turi ele­mentams su varčiomis, kurių svoris yra iki 130 kg, o plotis 1600 mm, pasi­teisinę atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai.

Varčioms iki 150 kg

Mėgau­kitės priverstinio užda­rymo sis­temos teikiamu komfortu. Patogi­ausi valdyti yra pasi­teisinę atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai, skirti ele­mentams su varčiomis, kurios sveria iki 150 kg ir, kurių plotis yra 1600 mm.

Varčioms iki 200 kg

Norite patogiai ir saugiai valdyti dide­lius bei sunkius ele­mentus? Pasirinkdami firmos „GU“ atver­čiamuo­sius-stum­domuo­sius apkaustus, skirtus elemente su 2000 mm pločio varčiomis iki 200 kg priim­site geri­ausią sprendimą.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019