Atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai
„GU-966/100 oZ bb“

Patogumas be jokių kliūčių

Atverčiamieji-stumdomieji apkaustai „GU-966/100 oZ bb“
 
 

Kartu su bend­rovės „GU“ slenksčiu „DKS“ kombinuojama atver­čiamoji-stum­domoji sis­tema „GU-966/100 oZ bb“ gali būti mon­tuojama į grindis. Gau­namas daugi­ausiai 20 mm slenksčio aukštis. Sis­tema gali būti naudojama visuose stand­ar­tiniuose medi­niuose ir plas­tikiniuose pro­fi­liuose (pagal schemą A). Savaime supra­ntama, apkau­stai „GU-966/100 oZ bb“ turi visus tuos pačius privalumus, kaip ir gerai žinomi bend­rovės „GU“ atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai. Jie yra papra­stai val­domi ran­kena ir todėl juos labai lengva nau­doti. Visuose rakinimo taškuose yra sumon­tuotos grybo formos galvutės „CLEVERLE“, kurios pačios išlygina toler­ancijas tarp lango ir rėmo. Apkau­stai „oZ“ neturi priverstinio valdymo žirklių. Varčia juda lygiag­rečiai su rėmu ir todėl negali per­sisukti. Papil­d­omai žirklės sujungtos su metaliniu strypu, todėl užda­rant slėgis perduodamas per visą varčios plotį.

Atver­čiamųjų-stum­domųjų apkaustų „GU-966/100 oZ bb“ privalumai

  • Daugiau jokių trukdančių slenksčių prie balkono durų
  • Automa­tinis fik­savimas atvertimo padėtyje užti­krina saugų vėdinimą
  • Vienodos žirklės ir vežimėlis medi­niams ir plas­tiki­niams ele­mentams
  • Pris­pau­dimą regu­liuojant strypine jungtimi, kai naudojamos varčios su didesniu nei 1200 mm pločio užkaitu, užti­krina durų varčios apsaugą nuo per­sisu­kimo
  • Visi nustatymai gali būti atlie­kami naudojant „Torx“ raktą
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Naudojimo sritisVarčios falco plotis
[mm]
Varčios falco aukštis [mm]Maks. varčios svoris [kg]
Mediena arba plas­tikas640 – 1600*700 – 2350100
*Kai varčios falco plotis didesnis nei 1200 mm, su pris­pau­dimo reguliavimo mecha­nizmu

X
Kita informacija
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019