PSK atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai
„GU-966/150 mZ“, „GU-968/150 mZ“

Vidutinio dydžio ir sunkiems ele­mentams su varčiomis iki 150 kg

Atverčiamieji-stumdomieji apkaustai „GU-966/150 mZ“
 
 

Atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai „GU-966/150 mZ“ ir „GU-968/150 mZ“ yra optimalus sprendimas medi­niams, plas­tiki­niams ir metali­niams langams bei įstikl­in­toms durims, kurių varčios sveria iki 150 kg, o varčių plotis yra 1600 mm. Užraktas „mZ“ val­domas priverstinio veikimo žirk­lėmis siekiant užti­krinti šių didelių durų varčių patogų ir saugų valdymą. Užda­rant varčią priverstinio valdymo žirklės ją traukia per visą plotį, o atida­rant per visą varčios plotį spau­džia. Dėl aukštos kokybės apkaustų kon­strukcijos ilgam užti­krinamas neprie­kai­štingas veikimas. Stum­domo­sios varčios juda švel­niai ir tik­s­liai į pageidaujamą padėtį. Ergo­no­miškos aliuminio ran­kenos, kuriomis val­domos visos funkcijos, papildo šios serijos gaminių asorti­mentą.

Atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai
„GU-966/150 mZ“ ir „GU-968/150 mZ“

  • Priverstinio valdymo sis­tema galuti­niam nau­dotojui užti­krina didži­ausią patogumą, efektyvų, ilgą ir saugų ele­mento naudojimą
  • Automa­tinis fik­savimas atvertimo padėtyje užti­krina saugų vėdinimą
  • Ran­kena su pavaros mecha­nizmu ir apsauginiu blokavimo įtaisu
  • Sauga pati­krinta vadovaujantis stand­artu EN 1627 – gaminys atit­inka RC 2 ats­parumo klasę: dėl naudojamo nuo įsil­aužimo apsaugančio užrakto stum­domųjų durų varčias sunku išlaužti ir išimti
  • Užda­romi pro­filio cil­indru ir iš abejų pusių val­domais įtai­sais
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Naudojimo sritisVarčios falco plotis
[mm]
Varčios falco aukštis [mm]Maks. varčios svoris [kg]

Mediena arba plas­tikas
„GU-966/150 mZ“

720 – 1600820 – 2350150
Metalas
„GU-968/150 mZ“
720 – 1600820 – 2370150

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
RC 2 klasės patikra atlikta vadovaujantis standartais EN 1627-1630