Ran­komis val­domos vėdinimo sis­temos

Pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu – užda­rose patalpose geras vėdinimas yra higi­enos ir geros savij­autos pagrindas. Vėdinimo klausimas tampa vis svar­be­snis dar ir todėl, kad vadovaujantis Vokie­tijoje galiojančiu Energijos taupymo nutarimu pas­tato izoli­acijai keliami vis didesnis rei­ka­lavimai. Pasirinkę bend­rovės „GU“ langų vėdinimo sis­temas galite užti­krinti nuo nau­dotojo neprik­lausančią oro cirkuli­aciją ir apsaugą nuo drėgmės. Čia rasite Jūsų vėdinimo koncepcijai pagal stand­artą DIN 1946-6 tinkančių gaminių, kuriuos galė­site panau­doti pro­jektuodami ir įgyvend­indami savo planus.

Orlaidės „DUCO“

Tolygiai cirku­liuojant orui sus­ik­aupusi drėgmė negali pada­ryti žalos ir negali ats­i­rasti pelėsinis grybelis. Papil­d­omai naudojant fil­trus taip pat galima sumažinti žiedadulkių daromą poveikį.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019