Statybinių apkaustų priedai

Kokybė iki pačios maži­au­sios detalės: nepa­mirškite nieko – net ir priedų. Įmonių grupė „GU“ siūlo platų įvai­ri­ausių statybai, langams ir langų apkau­stams mon­tuoti skirtų priedų asorti­mentą.

Sanda­rinimo sis­temos

Naudodami įmonių grupės „GU“ langų sanda­rik­lius ir statybines jungtis galė­site efektyviai užsandar­inti langų sandūras. Mes taip pat Jums patar­sime ir pakon­sultuo­sime dėl naujausių reko­men­dacijų ir tai­syklių.

Statybinė che­mija

Čia rasite daug statybinės che­mijos pro­duktų, kurių Jums prireiks langams ir durims gaminti, mon­tuoti, sandar­inti bei prižiūrėti. Be to, čia rasite daug prekių, skirtų energinei renovacijai atlikti, pavyzdžiui, izoli­ac­inių medžiagų, sanda­riklių ir klijų.

Langų tarpinės

Sandarumas reiškia energinį nau­dingumą: įmonių grupės „GU“ asorti­mente rasite naujos kartos sanda­rin­amųjų pro­filių, skirtų skir­tingų geo­me­trinių para­metrų pro­fi­liams.

Tvir­tinimo tech­nika

Čia rasite platų moder­nios tvir­tinimo tech­nikos asorti­mentą. Tai įvairūs jungčių sprendimai, kuriuos galite taikyti įvai­riose sri­tyse. Jie visi atit­inka naujausių tech­nikos stand­artų ir patikrų rei­ka­lavimus.

Įstik­li­nimo tech­nika

Naudodami bend­rovės „GU“ įstik­li­nimo priedus įstik­linamus ele­mentus galė­site tinkamai sumon­tuoti net ir tada, kai jiems keliami griežči­ausi rei­ka­lavimai. Pirmi­ausia todėl, kad mes atidžiai pasirenkame ir pati­kri­name medžiagas. Kita vertus, todėl, kad pas mus rasite platų šiems darbams atlikti rei­kalingų gaminių asorti­mentą.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Atsiųsti