Stum­domųjų durų apkau­stai

Rin­koje lyde­riaujanti bend­rovė „GU“ siūlo savo sukurtus stum­domųjų durų apkaustus, kurie išsiskiria itin patogiu valdymu, gerai apsaugo nuo įsil­aužimo, užti­krina įvai­raus vėdinimo galimybes ir yra papra­stai mon­tuojami. Jie pri­ta­ikyti nau­doti medi­niams ir plas­tiki­niams arba metali­niams langams ir įstikl­in­toms durims. Taip pat siūlome specialią mikroven­tili­acijos sis­temą, pri­ta­ikytus slenksčius arba papil­d­omai pasirenkamą varčios greičio ribotuvą. Be to, mūsų stum­domųjų ele­mentų sis­temi­niai sprendimai jau šiandien atit­inka griežtus EnEV rei­ka­lavimus.

Valdymas ran­komis

Mūsų ran­komis val­domų apkaustų galite gauti dviejų vari­antų: varčioms iki 150 arba 300 ar 300 arba 400 kg. Net ir didelio svorio varčias galima atida­ryti ir užda­ryti lengvai bei nenaudojant jėgos.

Val­domi varikliu

Mūsų patogūs stum­domieji apkau­stai su elek­tron­iniu būdu val­domais varik­liais ir davik­liais yra ne tik labai saugūs, bet ir būna dviejų vari­antų: galite mon­tuoti matomą arba elegan­tišką, paslėptą apkaustų sis­temą.

Slenksčiai

Jūs galite rinktis: didži­ausią šilumos izoli­aciją ir neįgalie­siems pri­ta­ikytus sprendimus naudojant slenksčius „GU-thermostep“. Pasirinkę modulinę bend­rovės „GU“ slenksčių sis­temą galė­site įgyvend­inti individualių sis­teminių sprendimų naudodami nedaug dalių.

Stum­domųjų durų ven­tili­acijos sis­tema

Jei norite nau­doti stum­domąjį ele­mentą, pro kurį į patalpą saugiai patektų grynas oras, tinkamą sprendimą siūlo bend­rovė „GU“: mūsų WK 2 ats­parumo klasės apkau­stai su ven­tili­acija „HS“ ir inte­gruotu nuo vabzdžių apsaugančiu tink­leliu gali būti naudojami su visomis pro­filių sis­te­momis.

„HS-SPEED Limiter“

Atida­rant ir užda­rant ribotuvas „HS-SPEED Limiter“ riboja varčios greitį. Todėl nesuga­dinamas pas­tatas ir užti­krinamas saugus naudojimas, ypač vaikams. Ribotuvas „HS-SPEED Limiter“ skirtas nau­doti medi­niams, plas­tiki­niams ir metali­niams stum­domie­siems ele­mentams.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
Naujas grindų slenkstis „GU-thermostep 204“,skirtas stumdomiesiems elementams 1,7 MB Atsiųsti
Stumdomųjų apkaustų programa 3,4 MB Atsiųsti
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Atsiųsti