Viršlangių atida­rymo sis­temos

Naudodami viršlangių atida­rymo sis­temas galite papra­stai užti­krinti patalpos vėdinimą pro plas­tikinius, medi­nius arba metali­nius viršlangius, kuriuos sunku pasiekti nau­dotojui. Vėdinimo pro viršlangių atida­rymo sis­temą vari­antas yra nebrangus, nes viena pavara val­domos kelios varčios, pro kurias į patalpą patenka grynas oras. Savaime supra­ntama, šią sis­temą taip pat galite valdyti ran­komis, pavyzdžiui, naudodami rankinę svirtį.

Ran­komis val­domos sis­temos

Ran­komis val­domos viršlangių atida­rymo sis­temos su prig­ludu­siomis plokščiomis viršlangių atida­rymo svirtimis nebrangiai kainuoja. Naudojant atver­čiamuo­sius ele­mentus su viena arba keliomis varčiomis jos idealiai tinka kaip vėdinimo dieną sis­tema.

Varikliu val­domos sis­temos

„GU“ varikliu vadomos viršlangių sis­temos siūlo inte­gruotą į vidų atsida­r­ančių atver­čiamųjų varčių ele­mentų valdymo sis­temą per pavarą.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019