Pas­tatų valdymo sis­temos

Naudodami pas­tatų valdymo sis­temą galite efektyviai ir tik­s­lingai sujungti įvai­rias apsaugos, ryšio ir medijos tech­no­logijų sis­temas bei įren­ginius. Prie skir­tingų gamin­tojų pas­tatų valdymo sis­temų galite prijungti daug įvairių sis­temų ir kli­entams suteikti daugiau sprendimo laisvės, lankstumo ir apsaugoti jų investicijas.

Pas­tatų valdymo sis­tema „GEMOS“

Daugiau nei 400 sąsajų ir daugiau nei 500 įdiegtų įren­ginių: pasirinkę rinkos ir tech­no­logijų lyderę „GEMOS“ turė­site pas­tatų valdymo sis­temą, kurioje visi inte­gruoti techn­i­niai įren­gi­niai val­domi per paprastą cen­t­rinę sąsają. Daugiau nei 400 sąsajų ir daugiau nei 500 įdiegtų įren­ginių: pasirinkę rinkos ir tech­no­logijų lyderę „GEMOS“ turė­site pas­tatų valdymo sis­temą, kurioje visi techn­i­niai įren­gi­niai inte­gruoti į lengvai val­domą cen­t­rinę sąsają.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019