Pas­tatų valdymo sis­tema „GEMOS“

Priešingai nei dau­gelis kitų sis­temų, „GEMOS“ nėra esamą įrangą papild­antis gaminys su gra­fine valdymo sąsaja, skirtas konkrečių gamin­tojų įren­gi­niams, – tai įvairių gamin­tojų įrangai tinkama sis­tema su daugiau nei 400 įvairių inte­gruotų jungčių. Todėl naudodami sis­temą „GEMOS“ per vieną sąsają galite valdyti, vizualizuoti ir įvertinti skir­tingų gamin­tojų sis­temas bei įren­ginius.

Pri­ta­ikant dideles sis­temos išplėtimo galimybes siūlomas lengvas, stand­ar­tinis ir pro­fe­s­io­nalus sis­temos lygmuo, todėl galima rasti mažiems, vidutinio dydžio ir dideliems objektams tinkamą vari­antą.

Kas yra „GEMOS“?

„GEMOS“ – tai pas­tatų valdymo sis­tema, kurią naudodami (nesvarbu, koks gamin­tojas ir tipas) per vieną sąsają galite valdyti ir vizualizuoti įvai­rias apsaugos, ryšio ir medijos tech­no­logijų sis­temas.

Apa­ra­tinės įrangos kompo­nentai

Didelio apa­ra­tinės įrangos kompo­nentų asorti­mento 19 colių įrangą prijungę prie parengtų kabelių, turė­site modulinės struktūros, vien­tisą sis­temą. Įranga įdiegiama savaime.

Specializuoti sprendimai

Kiekvi­e­name sek­to­riuje keliami skir­tingi rei­ka­lavimai ir vyksta skir­tingi pro­cesai. Sis­tema „GEMOS“ siūlo puikių sprendimų daugia­funkcėms arenoms, logis­tikai, įkali­nimo įstai­goms ir duo­menų centrams.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019