Pas­tatų valdymo sis­tema „GEMOS“

Lanksti, efektyvi, neu­trali

Sistemos „GEMOS“ architektūra
 
 

Sus­i­pažinkite su Vokie­tijos rin­koje pirmaujančia pas­tatų valdymo sis­tema, turinčia daugiau nei 500 įdiegtų įren­ginių ir daugiau nei 400 atskirų jungčių. Dėl modulinės kon­strukcijos naudodami sis­temą „GEMOS“ galė­site įgyvend­inti įvai­rius sprendimus – nuo vieno iki kelių termi­nalų sis­temos visai įmonei valdyti.

Pas­tatų valdymo sis­temos „GEMOS“ privalumai:

   

 • neprik­lauso nuo gamin­tojo: galima inte­gruoti skir­tingų gamin­tojų įrangą;
 • inter­ne­tinė sis­tema: galima sukurti individualias nau­dotojų sąsajas;
 • didži­ausias pri­einamumas: tinklo, serverio, duo­menų bazės ir t. t. per­tek­lumo principas;
 • specializuoti sprendimai sporto arenoms, logis­tikos įmonėms, įkali­nimo įstai­goms ir duo­menų centrams;
 • naudojant tie­sioginio CAD impor­tavimo funkciją aukštų planus galima iš karto išsaugoti statybinių brėžinių formatu;
 • kad­angi galima įvai­riai išplėsti sis­temas, siūlomas lengvas, stand­ar­tinis ir pro­fe­s­io­nalus sis­temos lygmuo;
 • modulinė sis­temos pro­graminės, apa­ra­tinės įrangos ir licencijų struktūra.
 •  

Sis­temos apžvalga:

   

 • modulinė struktūra: galimi įvairūs sprendimai – nuo vieno iki kelių termi­nalų sis­temos visai įmonei valdyti;
 • kiekviena sudedamoji dalis turi savą speci­fiką, jai keliami atit­inkami rei­ka­lavimai ir jos nau­dotojas turi turėti tam tikrų žinių: „GEMOS“ supranta ir apibendrina visų dalių informaciją; kiekvi­enoje dalyje informacija sujungiama aiškioje nau­dotojo sąsajoje, o dalių pranešimai pateikiami vienoje vie­toje;
 • per­tek­lumo principai gali būti įgyvendinami, atsižvelgiant į darbo vietos, tinklo, serverio ir sąsajos lyg­meniui keliamus rei­ka­lavimus;
 •  

 

n  Gaisrinės sig­naliza­cijos sis­temos

n  Užpuolimo ir įsil­aužimo sig­naliza­cijos sis­temos

n  Vaizdo stebėjimo sis­temos

n  Įėjimo kontrolės sis­temos

n  Ges­inimo ir dūmų šali­nimo sis­temos

n  Eva­ku­ac­inių durų ir šliuzų valdymo įren­gi­niai

n  Tele­fons­pynės, akumulia­to­ri­niai iškvietimo įren­gi­niai, vidinio ryšio sis­temos

n  Elek­trinės gar­siakalbių sis­temos

n  Tele­fo­nijos sis­temos (TK) (IP tele­fo­nija)

n  Pas­tatų valdymo tech­nika

n  Iškvietimo sis­temos asmenims
n  Radijo įranga

n  Medijos tech­no­logijos (garso, vaizdo, valdymo įren­gi­niai)
n  Pavojaus, gedimų ir sig­naliza­cijos sis­temos

n  Per SNMP val­doma IT apa­ra­tinė įranga
n  Liftų valdymo įren­gi­niai
n  Mecha­tron­inės rakinimo sis­temos
n  Mete­o­ro­loginės stotys

 

Jungčių valdymas:

   

 • Naudodami sis­temą „GEMOS“ galė­site neprik­lausomai nuo įrangos gamin­tojo valdyti dau­gelį medijos, ryšio sis­temų ir apsauginių įren­ginių. Fiziškai sis­tema prijungiama paprastu kon­taktu, nuo­sekliąja jungtimi arba per TCP / IP pro­tokolą. Duo­menys perduodami per nau­dotojui prik­lausančias atskiras sąsajas arba stand­ar­tines magis­tralių sis­temas, pavyzdžiui, OPC, „BACnet“, LON arba EIB.

  Iki šiol sis­tema buvo pri­ta­ikyta toliau paminėtose sri­tyse:

    

  • Gaisrinės sig­naliza­cijos sis­temos
  • Užpuolimo ir įsil­aužimo sig­naliza­cijos sis­temos
  • Vaizdo stebėjimo sis­temos
  • Įėjimo kontrolės sis­temos
  • Ges­inimo ir dūmų šali­nimo sis­temos
  • Eva­ku­ac­inių durų ir šliuzų valdymo įren­gi­niai
  • Tele­fons­pynės, akumulia­to­ri­niai iškvietimo įren­gi­niai, vidinio ryšio sis­temos
  • Elek­trinės gar­siakalbių sis­temos
  • Tele­fo­nijos sis­temos (TK) (IP tele­fo­nija)
  • Pas­tatų valdymo tech­nika
  • Iškvietimo sis­temos asmenims
  • Radijo įranga
  • Medijos tech­no­logijos (garso, vaizdo, valdymo įren­gi­niai)
  • Pavojaus, gedimų ir sig­naliza­cijos sis­temos
  • Per SNMP val­doma IT apa­ra­tinė įranga
  • Liftų valdymo įren­gi­niai
  • Mecha­tron­inės rakinimo sis­temos
  • Mete­o­ro­loginės stotys
  •  

 •  


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019