Specializuoti sprendimai

Kiekvi­e­name sek­to­riuje keliami skir­tingi rei­ka­lavimai ir vyksta skir­tingi pro­cesai. Sis­tema „GEMOS“ siūlo specialiai pri­ta­ikytų sprendimų įkali­nimo įstai­goms ir duo­menų centrams, daugia­funkcėms arenoms, logis­tikos įmonėms.

Įkali­nimo įstai­goms

„GEMOS“ specializuotas sprendimas, skirtas kalėjimams, yra specialiai ori­en­tuotas pagal įkali­nimo įstaigų poreikius ir joms keliamus rei­ka­lavimus. Pagrindinis dėmesys ski­riamas informacinei kalinčiųjų duo­menų sis­temai, durų ir lauko zonų kontrolei bei ryšio sis­temai.

Duo­menų centrams

Modulis „GEMOS­ Data­cen­ter­Control“ specialiai sukurtas modernaus ir saugaus duo­menų centro poreikiams tenk­inti. Fizinės apsaugos, buvimo ir tempe­ratūros kontrolės funkcijos val­domos ir admi­ni­s­truojamos cen­tralizuotai.

Sporto įren­gi­niams

Stadio­nams ir daugia­funkcėms arenoms geri­ausiai tiks „GEMOS“ modulis „Are­naControl“. Dėl aukštos veikimo pareng­ties IT ir tele­ko­m­u­nika­c­inės įrangos šis modelis kontro­liuoja apsauginę ir medijos tech­no­loginę įrangą.

Logis­tikos įmonėms

Jei turite logis­tikos įmonę, Jus turėtų sudom­inti specializuotas sprendimas „GEMOS­ LogisticsControl“. Naudojant šį modulį admi­ni­s­truojami visi pro­cesai – pradedant krovinio gavimu bei įvažiavimu ir bai­giant išvažiavimu bei išsi­regi­s­travimu.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019