Pas­tatų valdymo sis­tema „GEMOS“

Specializuotas sprendimas „Are­naControl“

Kaip sporto įren­ginių ir daugia­funkcių arenų pro­jektuotojas arba ran­govas, Jūs greiči­ausiai keliate dide­lius rei­ka­lavimus techninei pas­tato įrangai. Norint įgyti lankytojų pasi­tikėjimą, be aukštos veikimo pareng­ties IT, tele­ko­m­u­nika­c­inės įrangos bei aukšči­ausių saugos rei­ka­lavimų, taip pat svarbu turėti medijos tech­no­loginę įrangą, pvz., gar­siakalbius ir švies­lentes.

Modulis „GEMOS­ Are­naControl“ kontro­liuoja ir valdo visus atit­inkamus kompo­nentus, pvz., gar­siakalbius ir garso sis­temas, švies­lentes ir televizijos prie­t­aisus arba IT ir tele­ko­m­u­nika­cinę įrangą. Pagal skir­tingų ren­ginių rei­ka­lavimus sis­tema siūlo iš anksto apibrėžtus sce­na­rijus ir individalias nau­dotojų sąsajas atski­roms darbo vie­toms. Kad­angi sis­temas galima lanksčiai sujungti į tinklą, kai susiejama jų pro­graminė įranga, šis modulis puikiai pri­ta­ikytas pagal šiai sričiai keliamus rei­ka­lavimus.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019