Pas­tatų valdymo sis­tema „GEMOS“

Specializuotas sprendimas „Data­cen­ter­Control“

Modulis „GEMOS­ Data­cen­ter­Control“ specialiai sukurtas pagal moder­niam ir saugiam duo­menų centrui keliamus rei­ka­lavimus. Fizinės apsaugos, buvimo ir tempe­ratūros kontrolės funkcijos gali būti val­domos ir admi­ni­s­truojamos cen­tralizuotai. „GEMOS­ Data­cen­ter­Control“ sujungia atskirus įren­ginius į bendrą sis­temą, kurią galite patogiai valdyti inter­neto naršyklėje per nau­dotojo sąsają su vizualizavimo ir ava­rinio sig­nalizavimo funkcijomis.

Savybės:

     

  • fizik­inės apa­ra­tinės įrangos buvimo kontrolė;
  • atskirų 19 colių stovų kontrolė su 3D būklės apžv­algos funkcija, nustatančia, ar durys atida­rytos, užda­rytos ar užrak­intos;
  • sis­temos stovų tempe­ratūros indika­cija;
  • patalpų tempe­ratūros indika­cija ir valdymas;
  • spintų užda­rymo, dūmų ištrau­kiamo­sios ven­tili­acijos, įėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sis­temų valdymas bei vizualizavimas.
  •  


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019