Pas­tatų valdymo sis­tema „GEMOS“

Specializuotas sprendimas įkali­nimo įstai­goms

Kad būtų tenkinami speci­alūs įkali­nimo įstaigų poreikiai ir atit­inkami rei­ka­lavimai, rei­kalinga ypa­tinga pas­tatų valdymo sis­tema – tokia yra „GEMOS­ JVA“. Ši sis­tema puikiai pri­ta­ikyta įkali­nimo įstai­goms. Čia pagrindinis dėmesys ski­riamas informacinei kalinčiųjų duo­menų sis­temai, durų ir lauko zonų kontrolei bei ryšio sis­temai.

Savybės:

   

 • sis­temos „BASIS-Web“ realizavimas ir prijungimas prie sis­temos „GEMOS“;
 • informacijos apie kali­nius rodymas;
 • įėjimo kontrolės inte­gravimas su išma­niąja durų valdymo sis­tema;
 • elek­tron­inių rakinimo sis­temų inte­gravimas;
 • ava­rinių iškvietimo sis­temų asmenims su vietos nustatymo ir lokalizavimo plane funkcijomis inte­gravimas;
 • tele­fo­nijos galimybių kali­niams valdymas;
 • su vaizdo stebėjimo sis­te­momis suder­inta beton­inės sienos arba tvoros apsauga;
 • ava­rinių sig­nalų paskirstymas darbo vie­toms, dar­buotojams arba pareigybėms, atsižvelgiant į laiką, budėjimo planą ir situ­acijas;
 • sargybinių kontrolė.
 •  


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019