Pas­tatų valdymo sis­tema „GEMOS“

Specializuotas sprendimas „LogisticsControl“

Jei turite logis­tikos įmonę, „GEMOS“ specializuotas sprendimas „LogisticsControl“ kaip tik tiks, nes šis modulis yra ori­en­tuotas į Jūsų rei­ka­lavimus ir poreikius. Naudodami šį modulį galite admi­ni­s­truoti visus pro­cesus – krovinio gavimą ir įvažiavimą, krovos eigas, maršrutus, išvažiavimą ir išsi­regi­s­travimą.

Pasi­telkdami ned­idelį per­so­nalą galite kontro­liuoti, doku­men­tuoti ir analizuoti tinkamą visų prijungtų stočių darbo eigą, pvz., įėjimo kontrolės, ryšio, prekių rin­kodaros, vaizdo stebėjimo ir pranešimų sis­temas. Taip pat matydami krovimo plat­formų vizualiza­cijas ir duodami nurodymus sunkvežimių vai­ruotojams, pvz., naudodami „Wibond“ šviesos diodų indika­to­rius, galė­site optimizuoti krovos pro­cesą.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019