Nuo šiol užsiregistravus pasiekiamas paslaugas rasite adresu

service.g-u.com

Užsiregistruoti

Ar norite pasinaudoti mūsų naująja paslauga? Prašome užsiregistruoti adesu

service.g-u.com

Par­sisiunčiamos informacijos naudojimo sąlygos

1. Par­sisi­untimo sri­tyje yra įmonių grupės „Gretsch­-Uni­tas“ paruošta informacija. Visai par­sisiųsti skirtai medžiagai tai­koma autorių apsauga ir ji saugoma pagal Vokie­tijos ir tarpt­autinę prekių ženklų, autorių ir pri­eigos prie duo­menų bazių teisę.

Įmonių grupės „Gretsch­-Uni­tas“ par­sisiųsti skir­tiems duo­menims galioja „Gretsch­-Uni­tas“ arba jos licencijų išdavėjo tai­koma naudojimo teisė. Be nurodytų naudojimo sąlygų, nau­dotojui nesu­teikiama tur­inio tvarkymo teisė.

Draudžiama atlikti bet kokius vaizdinės medžiagos ir duo­menų pakeitimus; negalima keisti ir spalvos. Viešinant ar perduodant nepa­keistus duo­menis draudžiama plat­inti su gaminiu nesu­s­ijusią ar gaminį menkin­ančią informaciją.

2. Įmonių grupės „Gretsch­-Uni­tas“ par­sisiųsti pateiktą informaciją, brošiūras, kata­logus ir kitus duo­menis spau­sd­inti galima, tačiau negalima keisti jų tur­inio. Draudžiama atskirai išsaugoti atskirus pusla­pius, paveik­slė­lius ar tekstus, negalima jų dauginti ar nau­doti kitiems tik­slams. Duo­menys turi būti perduodami jų nepa­keitus. Draudžiama parduoti.

3. Mes pati­krinome, ar par­sisiųsti skirtoje informacijoje nėra virusų, tačiau negalime visiškai užti­krinti, kad ats­i­radu­sios kenkėjiškos pro­gramos nepa­darys žalos. Todėl nau­dotojas prieš par­sisiųsdamas turėtų dar kartą pati­krinti, ar nėra virusų.

Par­sisi­untimams tai­komos mūsų par­sisi­untimo sąlygos, su kuriomis Jūs turite sutikti par­sisiųsdami duo­menis.