Arhitekti & pro­jektu izstrādātāji

Ar objektiem saistītu kon­sultāciju sniegšana arhitektiem, kvali­ficētiem pro­jektētājiem, dar­buzņēmējiem un ģenerāluzņēmējiem

Jau ilgāk nekā viena gadsimta garumā mēs nodarboja­mies ar izstrādājumiem un tehno­loģijām, ar kurām mūsdi­enās vairākums cil­vēku sas­karas un tās lieto ik dienas, uzskatot tās par paš­sa­protamu lietu, bet kuru komplekso rak­sturu parasti nemaz neapzinās. Kā dažādu sistēmu izstrādātājs un ražotājs mēs Jums piedāvājam sistēmu risinājumus logu un durvju atvēršanai un kus­tināšanai, aizvēršanai un aizslēgšanai, kā arī funkcionālu un drošu ēku pārvaldību.

 

Mūsu piedāvātie kon­sultēšanas pakalpojumi saistībā ar konkrētiem objektiem
Pēc Jūsu vēlēšanās mēs kopīgi ar Jums izstrādāsim individuālu komplekso koncepciju, sākot ar visu nepie­ciešamo funkciju apzināšanu un beidzot ar koncepcijas nodošanu Jūsu kli­entam. Šajā pro­cesā mēs ņemsim vērā arī starp­funkcionālus jautājumus, kas skar arī citas nozares.

Protams, mēs Jums saga­tavosim ar konkrēto objektu saistītus rasējumus, durvju sarakstus, piedāvājumus un vajadzības gadījumā arī kabeļu izvie­t­ojuma shēmas. Sav­starpēji konkurējošu prasības, mēs Jums palīdzēsim atrast optimālāko risinājumu. Vajadzības gadījumā mēs Jūsu objektam izstrādāsim arī individuāli pielāgotus risinājumus vai speciālās kon­strukcijas. 

Ieguvumi Jūsu ikdi­enas darbam
Mēs ne tikai informējam Jūs par jau­nākajiem izstrādājumiem un inovācijām, bet arī sniedzam informāciju par svarīgākajiem stand­ar­tiem un direktīvām un par to, kā tās ietekmē Jūs un Jūsu darbu plānošanas un pro­jektu realizācijas fāzē. Papildus tam mēs esam Jums saga­tavojuši plašu semināru piedāvājumu, kurus pēc izvēles varam noturēt pie mums vai arī Jūsu birojā.

Tā kā dar­buzņēmēji vislabprātāk par funkciju dar­bību un risinājumu kvalitāti grib pār­lie­cināties uz vietas objektā, mēs orga­nizējam došanos uz objektiem un pavadām Jūs šajā pro­cesā, sniedzot iespēju vērot paraug­de­mon­s­trējumus, kā arī pēc vēlēšanās iepazīstinām Jūs ar dažādiem vari­an­tiem un funkcijām. Vēl vien alter­natīva ir mūsu atsauces objektu apskate, kas ir sasto­pami visā pasaulē. Mūsu dīleri ir sasto­pami 35 pasaules valstīs un Jūs labprāt varat ar viņiem sazināties.

Semināri & apmācības kursi

Iepazī­stoties ar uzņēmumu grupas Gretsch­-Unitas piedāvāto semināru pro­grammu, Jums ir iespēja izvēlēties kādu no vairāk nekā 100 semināriem, kas skar tādas jomas kā logu tehno­loģijas, durvju tehno­loģijas un automā­tiskās ieejas sistēmas. Papildus tam mēs sniedzam informāciju arī par svarīgākajiem stand­ar­tiem un direktīvām un to īstenošanu dzīvē.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Arhitektu "kar­s­tais tālr­unis"

Jūs varat ar mums sazināties:

pa tālruni: +370 5 2329056
rak­stot uz e-pastu: architektams(at)g-u.lt

Individuālas kon­sultācijas / informācija
Jums ir nepie­ciešams atbalsts pro­jekta izstrādē vai arī Jūs vēla­ties iegūt detalizētu informāciju vai pār­lie­cināties par mūsu izstrādājumu kvalitāti?

Vienkārši sazi­nie­ties ar Jūsu apkalpošanai nozīmēto objektu kon­sultantu vai arī piepra­siet mūsu pro­jektētāju pastkasti.

uz sazināšanās veidlapu