Automā­tiskās ieejas sistēmas

Prie­cāja­mies, ka Jūs ir iein­teresējis mūsu plašais automā­tisko durvju un bīdāmo stikla sienu piedāvājums, kas ir piemērots gan­drīz jebkurai pielie­t­ojuma sfērai. Lai kādu sistēmu Jūs arī neizvēlētos, mēs Jūs atbalstīsim, piedāvājot Jums savu visapt­verošo servisa pro­grammu - sākot ar konkrētu objektu rasējumiem, montāžu un nodošanu ekspluatācijā, un beidzot ar plaša pārklājuma servisa tīklu.

Bīdāmās durvis

Papildus mūsu ražotajām, sevi praksē aplie­cinājušām bīdāmajām durvīm mēs Jums piedāvājam izpildījumus, kas atbilst liela izmēra vērtnēm ar svaru līdz 200 kg, tele­s­ko­piskos izpildījumus, kā arī karuseļa tipa un četrstūra formas bīdāmās durvis. Visas sistēmas atveras un aizveras gan ātri, gan nodrošinot augstu efek­tivitātes līmeni.

Durvju atvērēji ar elek­trisko dzinēju

Ja Jūs vēla­ties savas ver­amās durvis aprīkot ar automā­tisko sistēmu, Jūs meklējat īstajā vietā. Izman­tojot mūsu veramo durvju dzinējus, Jūs varē­siet savas ēkas ārdurvis, iekšdurvis vai ugunsdrošās durvis, kā arī durvis ar dūmu izolāciju aprīkot ar automā­tisko sistēmu. Tādējādi bezbarjeru būvnie­cība ir iespējama jebkurā zonā.

Karuseļdurvis

Atbil­stoši Jūsu individuā­lajām vēlmēm mēs izga­tavosim Jums vispiemērotākās karuseļdurvis: Vairumā gadījumu tās ir manuāli dar­bināmas vai automa­tizētas karuseļdurvis ar šaurā alumīnija pro­fila kon­strukciju, rep­rezentatīvajām ieejām - pilnā stik­lojuma vari­ants un intensīvas cil­vēku plūsmas gadījumā - karuseļdurvis ar platām ejām.

Individuālās piekļuves sistēmas

Piekļuves vadīšana uzņēmuma ēkai vai lielāku cil­vēku masu novirzīšana orga­nizētās joslās: GU Automatic piedāvā jebkurai nepie­ciešamībai atbil­stošu un optiski sai­s­tošu risinājumu.

Bīdāmās stikla sienas

Izvēloties mūsu bīdāmās stikla sienas, Jūs vien­laikus nodrošinā­siet gan cau­r­spīdīgumu, gan telpu atdalīšanu. Gan manuāli, gan arī ar motora palīdzību pārbīdāmi ele­menti Jums paver plašas šo sistēmu izman­tošanas iespējas.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde