Eva­kuācijas ejās uzstādāmas bīdāmās
durvis HM-F FT

Vairs nekādu neatbilstību direktīvām

Eva­kuācijas ejās uzstādāmajām bīdāmajām durvīm HM-F FT ir veikta EK modeļa pārbaude atbil­stoši stand­artam DIN 18650 un tās arī atbilst regulu AutSchR un EltVTR prasībām. Tām nav nepie­ciešama Būvvaldes izsniegta atļauja. No­spiežot apgaismoto avārijas slēdzi, aizslēgtās durvis tiek atbloķētas un vērtnes ir iespējams atvērt, tās pag­riežot uz āru – tas ir iespējams arī tad, ja uz durvju vērtni jau ir iedarbojies spiediens eva­kuēšanās vir­zienā. Rezerves dzinējs apvi­enojumā ar pag­riežamajām slīdošajām vērtnēm un eva­kuācijas durvju vadības sistēmu FTNT10 garantē drošu eva­kuācijas izeju arī tad, ja durvis ir aizslēgtas režīmā "IZSLĒGTS/NAKTS".

GU eva­kuācijas ejās uzstādāmās bīdāmās durvis HM-F FT Jums sniedz šādas priekšro­cības:

  • Eva­kuācijas ejās uzstādāmās bīdāmās durvis ir iespējams aizslēgt arī tad, ja ēkā vēl atrodas cil­vēki
  • Dar­bības režīmu iespējams pārs­lēgt (arī uz režīmu "IZSLĒGTS/NAKTS"), izman­tojot ēku automa­tizētā ēkas pārvaldības un kontroles sistēmu vai taimeri
  • Ārkārtas gadījumā, durvīm esot aizslēgtām, nospiežot apgaismoto avārijas taustiņu ir iespējams atbloķēt eva­kuācijas durvju atvērēju
  • Viegli pie­spiežot durvju vērtni, to ir iespējams pag­riezt uz āru
  • Nav nepie­ciešama individuāla atļauja no Būvvaldes
  • Izteikti klusa pārvirze, ko nodrošina nomai­nāma slīdvirsma ar gumijas gultņiem
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām

Teh­niskie dati

Dzinēja modelisHM-F FT
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums130 mm
Durvju vērtnes svarsmaks. 100 kg

Brīvais ejas platums
vienvērtnes
divvērtņu


900 – 1300 mm
1200 – 2600 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
EltVTR: Direktīva par evakuācijas ejās uzstādāmajām elektriskajām durvju bloķēšanas sistēmāmDIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasAutSchR: Direktīva par evakuācijas ejās uzstādāmajām automātiskajām bīdāmajām durvīmPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040