Lineārās bīdāmās durvis compactMaster CM/CM-F

Kom­pak­tais dzinējs ar "īsto" aug­stumu, kas atbilst tikai 100 mm, bur­tiski sap­lūst ar fasādi. Turklāt šaurā rāmja pro­filu sistēmas augšējais durvju vērtnes pro­fils ir inte­grēts dzinējā un to nosedz pār­segs. Dzinējam TÜV ir veicis EK modeļa pārbaudi, tas ir ser­ti­ficēts atbil­stoši stand­artam DIN 18650 un atbilst aktuā­lajām direktīvām vai attie­cīgi tiesību normām. Dzinējs visām bīdāmajām durvīm piešķir elegantu izskatu, kas īpaši harmo­nizē ar arhitek­to­niskajā ziņā izsmalcinātajām stikla fasādēm un izceļ to vieg­lumu un gaisīgumu.

GU lineārās bīdāmās durvis compactMaster CM/CM-F Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

     

  • Rezerves dzinējs (compactMaster CM-F) ar div­taktu motoru tehno­loģiju eva­kuācijas un avārijas ejām
  • Izteikti klusa pārvirze, ko nodrošina lieli atbalsta riteņi un nomai­nāma slīdvirsma ar gumijas gultņiem
  • "Īstais" dzinēja aug­stums: 100 mm
  • Ātra atvēršanās: līdz 0,9 m/s
  • Pārs­katāma un vienkārša lie­t­ošana
  • Pēc izvēles ar inte­grētu slēg­mehā­nismu, kas uzstādīts pie riteņu šasijas, vai ar automā­tiskas dar­bības daudz­punktu slēg­mehā­nismu (AMV)
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām
  •  

Teh­niskie dati

Dzinēja modeliscompactMaster CMcompactMaster CM-F
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums100 mm100 mm
Durvju vērtnes svarsmaks. 100 kgmaks. 100 kg
Brīvais ejas platums
vienvērtnes
divvērtņu

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasAutSchR: Direktīva par evakuācijas ejās uzstādāmajām automātiskajām bīdāmajām durvīmPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040