Drošības karuseļdurvis un izliektās bīdāmās drošības durvis

GU grupas kom­paktās drošības karuseļdurvis un izliektās bīdāmās drošības durvis nodrošina uzti­camu un ērtu individuālo piekļuves dalījumu arī bez
kontroles per­sonāla. Kom­paktā kon­strukcija ar lielo stikla daudzumu nodrošina ēkā vieglu telpas sajūtu, eleganci un gaišumu. Kā pozitīvs blakus efekts ir nepārtraukta aiz­sardzība pret trokšņiem un cau­rvēju. Plaša mate­riālu un virsmu izvēle, kā arī vienkārša pielāgošana piekļuves kontrol­sistēmām nodrošina maksimālu pielāgojamību.

Modeļu vari­anti:

Drošības karuseļdurvis GSI

Drošības karuseļdurvis GSI GU drošības karuseļdurvis tiek speciāli izga­tavotas atbil­stoši Jūsu vēlmēm un to izga­tavošanas pro­cesā tiek ņemtas vērā vēlamās funkcijas, kā arī ēkas arhitektūra. Pamatpozīcijā drošības karuseļdurvis ir nobloķējusi moto­rizēta bremžu sistēma. Intensīva noslogojuma laikā durvis ir iespējams dar­bināt nepārtrauktā iei­ešanas režīmā, kura laikā piekļuves kontroles sistēma raida piekļuves atļauju katrā durvju seg­mentā. Per­sonas bez piekļuves atļaujas no drošības karuseļdurvīm tiek izraidītas vir­zienā, kas ir pretējs iei­ešanas vir­zi­enam.

Sigurnosna klizna kružna vrata GSI

Sigurnosna klizna kružna vrata GSI Piekļuves kontroles sistēma, kuras minimā­lais dia­metrs ir tikai viens metrs, un kura ir pilnībā cau­r­spīdīga, pateicoties plašajam stik­lojumam - tas Jums paver plašas iespējas. 2 zonu kon­takta pak­lājs veic iei­ešanas/iziešanas nodalījuma kontroli. Pamatpozīcijā durvju paneļi ir elektro­mehā­niski aizslēgti. Ja piekļuves kontrol­sistēma raida iei­ešanas atļauju, durvis automā­tiski atveras. Ieejot durvju iekšējā nodalījumā un nostrādājot kon­takta pak­lājam, tās atkal aizveras. Pēc tam automā­tiski atveras pretējās puses durvis, kas nodrošina iziešanu no durvju iekšējā nodalījuma. Ja durvju iekšējā nodalījumā ir iegājusi per­sona bez piekļuves tiesībām, vadības sistēma aktuālo cau­r­laides dar­bību pārtrauc. Šajā gadījumā ieejas durvis paliek atvērtas, līdz per­sona iziet no durvju iekšējā nodalījuma.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde