Stand­arta karuseļdurvis GRA

Piešķi­riet savas ēkas ieejām gan rep­rezentatīvu rak­sturu, gan aiz­sardzību pret cau­rvēju un skaņu iedarbību. Ar stand­arta karuseļdurvīm GRA un individuālām funkcijām, dizaina vari­an­tiem un izmēriem. Pēc izvēles karuseļdurvis var dar­bināt manuāli, pus­automā­tiskajā režīmā, durvju aktivizēšanai izman­tojot funkciju "Push-and-go", vai arī automā­tiskajā režīmā, aktivizēšanai izman­tojot radara sen­soru. Korpusa sienas var būt izga­tavotas no stikla vai arī no metāla paneļiem, kuriem ir gluda virsma un siltumu izolējošas īpašības. Lie­t­otāja drošībai tiek piešķirta vissvarīgākā nozīme - neatkarīgi no karuseļdurvju vari­anta.

Pus­automā­tiskajām vai automā­tiskajām karuseļdurvīm TÜV ir veicis EK modeļa pārbaudi saskaņā ar stand­artu DIN 18650 un tās atbilst aktuā­lajām direktīvām vai attie­cīgi tiesību normām.

GU ražotās stand­arta karuseļdurvis GRA Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

     

  • Tur­niketa kon­strukcija: stikls ar šauru alumīnija pro­filu rāmi
  • Salie­kamā vari­anta izveidošanas mehā­nisms vasaras pozīcijai
  • Automā­tiskas dar­bības vai manuāli dar­bināms nakts aizslēgs
  • Elektro­mehā­nisks slēg­mehā­nisms pie krust­veida durvju kon­strukcijas un / vai mehā­niska aizslēgšana, izman­tojot aizšaujamo bultu slēdzenes
  • Aktivizējama "Push-and-go" funkcija
  •  

Teh­niskie dati

Stand­arta karuseļdurvis GRA
Iekšējais dia­metrs1800 – 3800 mm
Pār­kares aug­stums manu­ā­lajā režīmā vai vari­antā tā ar grīdā iebūvēto dzinējumin. 100 mm
Pār­kares aug­stums pus­automā­tiskajā vai automā­tiskajā režīmāmin. 175 mm
Durvju vērtņu skaits3 vai 4 vērtnes
Manuāli dar­bināms nakts aizslēgs
Automā­tiskas dar­bības nakts aizslēgs

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmas