Durvju tehno­loģijas

Ērti un droši lie­t­ojamu durvju funkciju nodrošināšanai GU grupa Jums piedāvā visu, kas garantē netraucētu funkciju mijiedarbību: plašu izstrādājumu izvēli, teh­niskas inovācijas, augstu kvalitāti un visapt­verošu servisu. Tas, protams, ietver arī pro­fe­s­ionālu kon­sultēšanu – meklējot risinājumus sarežģītās situācijās, vienkārši piezva­niet mums un Jūs būs pie­ejams mūsu atbalsts.

Iekaļamas slēdzenes

Sākot ar panikas durvju slēdzenēm, kas paredzētas uzstādīšanai eva­kuācijas izejās atbil­stoši EN 179 / EN 1125, un beidzot ar vienkāršu vien­punkta slēdzeni atbil­stoši stand­artam DIN 18251 - pie mums Jūs atradī­siet pareizo slēdzeni gan­drīz jebkuram pielie­t­ošanas gadījumam.

Daudz­punktu slēdzenes

GU daudz­punktu slēdzenes daudzkārtīgi uzla­botai drošībai! Tieši tik vienkārši tas ir, ja vēla­ties "uzlabot" āra vai fasādes durvis atbil­stoši kritērijam "drošība": Nav svarīgi, vai tās ir koka, tērauda, alumīnija vai plast­masas durvis – ar SECURY daudz­punktu slēg­mehā­nis­miem Jūs iegū­siet individuāli vei­dotu, Jūsu situācijas speci­fikai atbil­stošu drošības sistēmu.

Slēgšanas sistēmas

Neatkarīgi no tā, vai Jūs plānojat uzstādīt modernu durvju slēgšanas iekārtu vai aizs­argāt pret neatļautu iekļuvi atsevišķas durvis, BKS slēgšanas sistēmas noder vienmēr. Pateicoties mehā­niski, meha­tro­niski vai elek­tro­niski dar­bināmiem cil­indriem vai attie­cīgi to kombinācijai, kas ir uzstādīta iekārtā, iespējami individuāli, eko­no­miski un ērti risinājumi.

Durvju furnitūra

Savām koka, tērauda, alumīnija vai plast­masas durvis Jūs varat iegādāties daudz dažādus durvju rokturus, stieņveida rokturus un spiežamos roktur­stieņus. Arī eva­kuācijas durvīm vai attie­cīgi kā aizs­argfurnitūru dzīvokļa ieejas durvīm un objektu durvīm.

Durvju aizvērējs

Ar GU ražotajiem durvju aizvērējiem Jums paveras plašs iespēju apvārsnis – pateicoties to dažādajām nore­gulēšanas iespējām un aizvēršanās spēka lie­lumiem. Starp citu - Jūs šeit varat atrast arī fik­sējošās sistēmas, kas Jūsu durvis noturēs atvērtā stāvoklī un kuras automā­tiski aizveras tikai ugunsgrēka gadījumā.

Elektroma­gnē­tiskie durvju sprūdi

Izvēloties GU ražotos elek­triskos durvju atvērēju sēriju, ar dažu detaļu palīdzību Jūs varat izveidot visus tirdznie­cībā pie­ejamos izpildījumus. Atvērēji ir kon­struēti tā, ka tos var izmantot kombinācijā ar gan­drīz jebkuru pro­filu sistēmu – pat neveidojot ief­rēzējumu pro­fila malā.

Eva­kuācijas durvju sistēmu risinājumi

Jūs meklējat eva­kuācijas durvju sistēmu, kuras kompo­nenti ir sav­starpēji pielāgoti, viegli uzmontējami un dar­bināmi? Esiet sveicināts GU grupā, iepazī­stoties ar mūsu ražotajām panikas durvju slēdzenēm, eva­kuācijas durvju vadības ierīcēm, kā arī avārijas izejās uzstādāmajām bīdāmajām durvīm.

Piekļuves kontrol­sistēmas

Vai tā būtu atsevišķas durvis, kurām nepie­ciešams uzstādīt individuālās piekļuves sistēmu, vai arī piekļuves kontrole lieliem sabiedriskajiem objektiem, kuros atrodas sim­tiem durvju - ar GU-BKS access, GEMOS­ access vai GEMOS­ access compact Jūs iegū­siet savā īpašumā vislabāko risinājumu.

Papildus piederumi

No automā­tisko durvju blīvējumiem līdz stik­lojuma tehno­loģijām, no būvķīmijas līdz durvju eņģēm: Šeit Jūs atradī­siet augstvērtīgus izstrādājumus būvēšanai un durvju un durvju furnitūras montāžai.

Durvju viras

Durvju dizainu veido durvju kon­strukcija un līdz ar to izvēlē­tais durvju viru veids. Uzņēmums GU piedāvā viru risinājumus, sākot no slēptām virām līdz pat rullīšu viru risinājumiem dažādām apdarēm.

Sliekšņi

Šādi Jūs pie savām mājas un ieejas durvīm iet­aupī­siet daudz sil­tu­menerģijas: termiski atdalīti sliekšņi, uzstādot durvis jau­nbūvēs un veicot renovāciju, un gan­drīz jebkura veida pro­filu sistēmai.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019