Augšā novie­tots durvju aizvērējs ar vadotni

OTS 73x sērija

Ugunsdrošība estē­tiskā veidā: virsdurvju aizvērēji ar savām elastīgajām izman­tošanas iespējām piedāvā jums piemērotu risinājumu jebkuram vērtņu veidam un platumam, kā arī svaram. Pateicoties aizvērēju drošajai montāžai un aug­stajam funkcionālās drošības līmenim, tos ir iespējams uzstādīt gan eņģu pusē, gan eņģēm pretējā pusē. Ir iespējama arī aizvērēju uzstādīšana pie durvīm ar 2 vērtnēm. Vadotnē inte­grē­tais, neredzamais secīgās aizvēršanās mehā­nism nodrošina pareizu aktīvās un pasīvās vērtnes aizvēršanās secību.

Patentam pie­teiktā dubulta sirdsveida mehā­nisma tehno­loģija ļauj veikt īpaši vieglu un komfor­tablu durvju vēršanu.  Tādā veidā arī bērni, kā arī senjori un cil­vēki ar fiziskiem ier­obežojumiem bez pūlēm var atvērt lielas durvis.

OTS 73x sērija kā modulārā sistēma

Ar OTS 73x sērijas modulāro sistēmu kompo­nentus var viegli kombinēt un individuāli regulēt atbil­stoši prasībām. Tas ne tikai atvieglo plānošanu, montāžu un moder­nizēšanu, bet arī iet­aupa glabāšanas vietu nolik­tavā un sama­zina montāžas piederumu daudzumu.

Priekšro­cības īsumā

  • Savā katego­rijā mazākais slēdzošais ele­ments, kāds pie­ejams tirgū, – ar elegantu, slaidu dizainu
  • Stabils pār­segs aizvara vietā – pie­ejams no dažādiem mate­riāliem un ar dažādām virsmām
  • Nosegta montāžas plāksne, lai iegūtu augstvērtīgu, noslēgtu optisko efektu
  • Uni­fi­cēti izmēri gan­drīz visā durvju aizvērēju klāstā, lai objektā atstātu harmo­nisku kopiespaidu
  • Uni­fi­cēts caurumu modelis visiem durvju aizvērēju tipiem

Pārs­kats par augšā novie­totu durvju aizvērēju ar vadotni:

Modelis

OTS
736
OTS
736 BG
OTS
735
OTS
735  BG
OTS
733
OTS
733 BG
Pielie­t­ojums   
MontāžaViru puse

Virai
pretējā puse

Viru puse

Virai
pretējā puse

Viru puse

Virai
pretējā puse

vienvērtnes

divvērtņu

Maksimā­lais

Vērtnes platums [mm]

1400140012501250950950

Iestatīšanas funkcijas

Aizvēršanās spēka lie­lumi atbil­stoši stand­artam EN 1154

3-63-62-52-533

Aizvēršanas ātrums

Durvju gala aizvēršanās

Mehā­niska atvēršanās bremzēšana [1]

 

[1] Neat­tiecas uz galvas montāžu virai pretējā pusē


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Durvju aizvērēji ar vadotni — jaunā OTS 73x sērija 3,6 MB Lejupielāde
CE marķējumsSertificēti montāžai ugunsdrošajās durvīs un durvīs ar dūmu izolācijuPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040