Fik­sējošās sistēmas DIN EN 1155

Ikdienā Jūsu piezīmes netiek lie­t­otas, taču ārkārtas gadījumā tām ir izšķi­roša nozīme: elek­triskās fik­sēšanas ierīces ir daļa no ugunsdrošības sistēmas. Jūsu uzdevums ir likumā norādītās ugunsdrošības izejas turēt atvērtas glābšanās vir­zienā, sevišķi ugunsdrošās durvis un durvis, kas aiztur dūmus. Tas jāveic sevišķi precīzi, lai cil­vēki ikdienā ejot garām šādas ejas pat nepamanītu un nei­evērotu, ka šeit ierī­kotas durvis. Ugunsgrēka gadījumā iekārta durvis noslēdz automā­tiski pēc iebūvētā dūmu detek­tora signāla saņemšanas un aizkavē dūmu un uguns izplatīšanos pa citām telpām un ēkām.

Izman­tošanas paņēmieni
Ugunsdrošības izejas eva­kuācijas vir­zienā, piemēram, ugunsdrošās durvis un durvis, kas aiztur dūmus. Parasti šādas durvis tiek uzstādītas bērnudārzos, slimnīcās, skolās, viesnīcās un veco ļaužu pan­sionātos. Eva­kuācijas ceļiem jābūt bez šķēršļiem, lai pa tiem varētu pārvie­t­oties bērni, veci cil­vēki un cil­vēki ar īpašām vajadzībām. Jūs esat atbildīgs par netraucētu cil­vēku un preču plūsmu ikdienā.

Izvēlei ir pie­ejami šādi vari­anti:

dūmu detek­tora modulis RSM

 • DIBt pārbaudīts un atļauts
 • Fik­sēšanas iekārtas visu kompo­nentu elektroapgāde (piemēram, fik­sēšanas mehā­nisms, elektroma­gnē­tiskais durvju fik­sa­tors, uguns detek­tors, dūmu detek­tors un citi ele­menti)
 • ar iebūvētu elektroapgādi un palaišanas mehā­nismu
 • ar iebūvētu dūmu detek­toru
 • ar LED indika­toru (apkopes vai trauksmes / traucējumu / piesārņojuma)
 • GU dizaina pārklājs, atbil­stošs pār­segam AD-OTS 73x
 • montāža uz režģa/balsta
 • būves aug­stums: 36 mm

Uzbūve:

Fik­sēšanas iekārta sastāv no šādiem kompo­nen­tiem:

 • vismaz viens ele­ments, kas atpazīst uguni un sig­nalizē par dūmu un kar­stuma klātbūtni telpā, piemēram, optiskais dūmu detek­tors ORS 142 vai ORS 142 W
 • strāvas padeves avots enerģijas apgādei, piemēram, strāvas padeves un palaišanas iekārta NAG 03
 • atvēršanas mehā­nisms durvīm, kas aizveras automā­tiski, piemēram, strāvas padeves un palaišanas iekārta NAG 03
 • manu­ā­lais atvēršanas mehā­nisms AP/UP automā­tiskajai bremzēšanai
 • fik­sēšanas iekārta, kas bloķē aizvēršanās mehā­nismu, piemēram,
 • vadotnē iebūvēta elektro­mehā­niskā fik­sēšanas iekārta (FE-OTS 73x vai FE-VTS 735)
 • iebūvēta fik­sēšanas iekārta (OTS 73x FL vai VTS 735 FL)
 • durvju magnē­tiskais fik­sa­tors (elektroma­gnē­tisks)

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Durvju aizvērēji ar vadotni — jaunā OTS 73x sērija 3,6 MB Lejupielāde
Sertificēti montāžai ugunsdrošajās durvīs un durvīs ar dūmu izolāciju