Elektroma­gnē­tiskie durvju sprūdi

GU grupa Jums piedāvā elektroma­gnē­tisko durvju sprūdu sēriju, no kuras izman­tojot dažus vari­antus, Jūs apmie­rinā­siet visas ar mehā­nisko izpildījumu un strāva padevi saistītās prasības. Pateicoties mazajam atvērēju formātam un sistēmas papildma­te­riālus, Jūs varē­siet tos optimāli pielāgot visiem ieci­enītākajiem pro­fi­liem. Izvēloties optimālo izpildījumu ar mēlītes slīdni, Jums pat nebūs nepie­ciešams veidot ief­rēzējumu pro­fila šķautnē.

Stand­arta durvju atvērēji

Katram durvju pro­filam atbil­stošs risinājums: Izvēlie­ties kādu no ar strāvu atslēdzamajiem vari­an­tiem ar vai bez priekšslodzes elek­tro­nikas un izpildījums ar gaidstāves strāvu – ar mēlītes slīdni arī slēptai montāžai. Pateicoties krā­sai­najām pies­lēgs­pailēm, vari­antus ir iespējams viegli atšķirt vienu no otra.

Durvju atvērēji ar ugunsdrošo izpildījumu

Montāžai ugunsdrošajās durvīs un durvīs ar dūmu izolāciju mēs Jums piedāvājam FH izpildījumu. Mehā­niskās detaļas ir izga­tavotas no mate­riāliem, kuru kušanas punkts ir augstāks par 1000 °C.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019