Eva­kuācijas durvju sistēmu risinājumi

Lai garantētu drošu piekļuvi avārijas izejām, Jūs varat GU grupas izstrādājumus kombinēt, radot inovatīvus sistēmu risinājumus ar sav­starpēji pielāgotu funkciju mijiedarbību. Visi izstrādājumi ir viegli uzmontējami un dar­bināmi – sākot ar panikas durvju slēdzenēm (mehā­niskajām, meha­tro­niskajām, moto­rizētajām vai ar iebūvēto radiovadību dar­bināmajām), kā arī ar eva­kuācijas durvju termināļiem ar elek­triskajiem slēg­mehā­nis­miem, un beidzot ar avārijas izejās uzstādāmajām bīdāmajām durvīm.

Eva­kuācijas durvju aiz­sardzība

Uzstādot eva­kuācijas durvis, Jūs nodrošināt mate­riālo vērtību aiz­sardzību, vien­laikus neatsa­koties arī no drošības ārkārtas situācijas gadījumā: eva­kuācijas durvju paketes, kas sastāv no eva­kuācijas durvju termināļiem un elek­triskajiem slēdzēj­ele­men­tiem.

BKS-NET tablo tehno­loģija / sistēmas pro­grammatūra

Ja Jūs vēla­ties durvis dar­bināt vai to stāvokli vizualizēt, atro­doties vienā centrā­lajā punktā (piemēram, reģi­s­t­ratūrā), Jums šo vēlmi palīdzēs realizēt vadības ekrāns vai BKS-NET sistēmas pro­grammatūra.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019