Iekaļamas slēdzenes

Alumīnija vai plast­masas durvīm

Šīs sfēras BKS iekaļamas slēdzenes ir speciāli pielāgotas prasībām, kādas ir izvirzītas alumīnija vai plast­masas šau­r­pro­filu durvīm: šau­riem, dažāda biezuma pro­fi­liem nepie­ciešami slēdzenes risinājumi ar mazāku attālumu no slēdzenes priekšplāksnes līdz cil­indra cauruma centram nekā koka vai tērauda durvīm. Vienkārši izvēlie­ties no mūsu plašā piedāvājumu klāsta tās slēdzenes, kuras atbilst Jūsu papildu prasībām - Jums ir pie­ejamas tādas iespējas kā aiz­sardzība pret uzlaušanu, atbilstība ugunsdrošajām un eva­kuācijas uzstādītajām prasībām un inte­grēšana ieejas kontroles sistēmās.

Slēdzenes ar panikas funkciju – 19. sērija

Pateicoties vienādājam slēdzeņu kārbu aug­stumam, nore­gulējamajai durvju panikas funkcijas pusei ar dalītu roktura tapu un otrādi aplie­kamu pašslēdzošo mēlīti, 19. sērijas iekaļamās slēdzenes ar pašaizslēgšanās funkciju vienvērtnes un 2 vērtņu šau­r­pro­fila durvīm garantē vēl lielāku flek­si­bilitāti, vien­laikus sama­zinot inventāra uzglabāšanas apjomu nolik­tavā.

Manuāli slēdzamas durvju aizslēgšanas sistēmas

BKS iekaļamas slēdzenes ar manuāli dar­bināmu slēg­mehā­nismu ir pie­ejamas par izdevīgu cenu un tās Jums sniedz izvēles iespējas – pateicoties dažādiem veiktspējas rak­st­ur­lie­lumiem un atšķirīgām pielie­t­ojuma sfērām.

Moto­rizētās automā­tiskā aizbīdņa slēdzenes divvērtņu durvīm

Divvērtņu durvīm ir piemērota moto­rizēto automā­tiskā aizbīdņa slēdzeņu izman­tošana kopā ar automā­tiskajiem veramo durvju piedziņām. Uzņēmumā GU jūs saņemsit visu risinājumu vienuviet ar optimāli sav­starpēji saskaņotām sastāvdaļām.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019