Papildus piederumi

Nerīkojie­ties pēc nejaušību principa, arī attie­cībā uz papildma­te­riālu izvēli. GU grupa Jums piedāvā plašu visdažādāko veidu papildpiederumu izvēles klāstu durvju būvnie­cībai un durvju furnitūras montāžai.

Blīvēšanas sistēmas

Izman­tojot durvju blīvējumus un montāžas savi­enojumus, ko piedāvā GU grupa, Jūs varē­siet veidot perfektas savi­enojuma šuves starp durvīm un būvkon­strukciju. Protams, saņemot kom­pe­tentas kon­sultācijas attie­cībā uz aktuā­lajiem ieteikumiem un priekšrak­s­tiem.

Būvķīmija

Šeit ir atrodams plašs logu vai durvju izga­tavošanai, montāžai, nob­līvēšanai, kā arī kopšanai un apkopei nepie­ciešamo būvnie­cības ķīmisko izstrādājumu klāsts. Papildus tiek piedāvāti daudzi izstrādājumi enerģijas eko­no­mijai, piemēram, izolācijas mate­riāli, blīvējumi un līmes.

Durvju blīvējumi

Blīvi noslēgtas durvis ir aug­stas energoefek­tivitātes priekšno­sacījums. Tāpēc GU grupa Jums piedāvā jau­nākās paaudzes blīvējošos pro­filus atbil­stoši visdažādākajām pro­filu ģeo­me­triskajām formām.

Nosti­prināšanas tehno­loģijas

GU grupa Jums piedāvā plašu modernu nosti­prināšanas tehno­loģiju klāstu. Tajā ietilpst visdažādākie risinājumi savi­enojumu izveidošanai ar plašu pielie­t­ojuma spektru. Visas tehno­loģijas atbilst aktuā­lajiem stand­ar­tiem un ir pārbaudītas.

Automā­tiskie durvju blīvējumi

Izvēloties GU grupas automā­tiskos durvju blīvējumus, Jūs nodrošinā­siet perfektu izolāciju starp durvīm un grīdu, nodrošinot aiz­sardzību pret cau­rvēju, kukai­ņiem, putekļiem un netīrumiem. Tie ir piemēroti uzstādīšanai plast­masas, koka vai alumīnija durvīs.

Stik­lojuma tehno­loģijas

GU piedāvātie stik­lošanas papildpiederumi nodrošinās not­eikumiem atbil­stošu stik­lojumu uzstādīšanu arī atbil­stoši visstingrākajām prasībām. No vienas puses ar rūpīgi izvēlētiem un pārbaudītiem mate­riāliem un no otras puses ar plašu izstrādājumu izvēles klāstu.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Papildus piederumi – Plānošanas rokasgrāmata un pasūtījumu katalogs 4,7 MB Lejupielāde