Stik­lojuma tehno­loģijas

Ar GU piedāvātajiem stik­lošanas papildpieder­umiem Jūs varē­siet individuāli uzstādīt gan­drīz jebkura veida stik­lojumu, ievērojot arī vissarežģītākās prasības: Pateicoties tam, ka tiek izman­toti rūpīgi izvēlēti, pārbaudīti mate­riāli un plašs izstrādājumu klāsts. Arī nestand­arta gadījumi, kad ir nepie­ciešams uzstādīt ļoti smagus stik­lojumus vai stik­lojumus ar lielu montāžas dziļumu, Jums nesagādās ne vismazākās galvas sāpes, jo Jūs varē­siet izmantot šim mērķim paredzēto smagsvara stik­lojumu paliktņu sistēmu.

GU līmlentes

GU līmlentes GU līm­lentes ir paredzētas patiesā blīvēšanas mate­riāla (noslēgšanas) uzstādīšanas dziļuma ier­obežošanai. Vien­laikus ar līm­lentes biezumu tiek not­eikts arī blīvēšanas šuves biezums. Līm­lentes mate­riāls sastāv no pašlīmējoša poliuretāna putu­plasta ar slēgtām šūnām un tam ir rak­sturīgas smalkas poras un īpaša piekļāvība. Šīs īpašības un nemai­nīgi augsta izstrādājuma kvalitāte sniedz racionālus un drošus risinājumus plašam izman­tošanas dia­pazonam. Lentes ir pie­ejamas dažādos izmēros. Tās ir noturīgas pret novecošanu, bez mīk­stinātājiem un saderīgas ar populārākajām blīv­masām. Tās iespējams izmantot uz visiem mate­riāliem, piem., koka, plast­masas un metāla.

GU stiklojuma ķīļi

GU stiklojuma ķīļi Pēc sava izpildījuma GU ražotie stik­lojuma paliktņi atbilst stik­lošanas nozarei izstrādātajām teh­niskajām direktīvām un tie nodrošina pro­fe­s­ionālu stik­lojuma uzstādīšanu. Tie ir izga­tavoti no aug­stas savie­t­ojamības, ilg­stoša spiediena apstākļos nemai­nīga plast­masas mate­riāla un ir izman­tojami visos rāmja mate­riālos. Paliktņu platums robežās no 22 līdz 50 mm un biezums robežās no 1 līdz 6 mm nodrošina augstu pielāgojamības pakāpi.

GU stikla ieloku ieliktņi

GU stikla ieloku ieliktņi Efektīvā veidā izlīdzi­niet ģeo­me­triskās atšķirības, kas ir izveidojušās plast­masas rāmja sistēmu ielocēs, izman­tojot GU ražotos stikla ieloču ieliktņus. Ieliktņi veido stabilu un izturīgu pamatni nepie­ciešamajam stik­lojuma paliktnim. To elastīgais skavu mehā­nisms nodrošina stabilu ieliktņu pozīciju pro­filā un efektīvi izlīdzina plast­masas pro­fila pie­l­aides. Aiztu­rats­peres novērš virs tiem novie­toto stik­lojuma paliktņu izslīdēšanu un atvieglo pro­fe­s­ionālu paliktņu uzstādīšanu atbil­stoši stik­lošanas nozares teh­niskajām direktīvām.

GU stiklošanas instrumenti

GU ķīļu lāpstiņa Pieredze un kvalitāte dar­bībā: GU piedāvātie stik­lošanas instru­menti efektīvi un droši atvieglos Jūsu darbu, ļaujot stik­lošanas darbus veikt pro­fe­s­ionāli un saskaņā ar stik­lošanas nozares teh­niskajām direktīvām.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Papildus piederumi – Plānošanas rokasgrāmata un pasūtījumu katalogs 4,7 MB Lejupielāde