Piekļuves kontrol­sistēma GEMOS­ access compact

Tīklam pies­lēgta piekļuves kontrol­sistēma zema līdz vidēji augsta līmeņa prasībām

GEMOS­ access compact ir speciāli izstrādāts maza līdz vidēja līmeņa pielie­t­ojumam. Pro­grammatūra ir iepriekš uzi­n­stalēta uz GEMOS­ access controller. Pēc perifērijas ierīču uzstādīšanas un IP adrešu ievadīšanas sistēma uzreiz ir gatava lie­t­ošanai. Ierīces iestatīšanai un vadībai Jūs varat izmantot jebkuru datoru. Tā kā pies­lēgums ir veikts caur GEMOS­ access tīmekļa saskarni, pro­grammatūras instalācija nav nepie­ciešama. Pats GAC un tajā sag­labātie dati ir droši novie­toti skapī dat­or­telpā vai stāvu sadales telpā.

Piekļuves kontrol­sistēma GEMOS­ access compact Jums piedāvā šādas iespējas:

  • Nepie­ciešams maz vietas 1HE
  • Nav nepie­ciešama papildu pro­grammatūra
  • Vienkārša lie­t­ošanas uzsākša­na       
  • Augsts drošības un izman­tojamības līmenis
  • Iespējams atjaun­inājums atbil­stoši pil­najai ver­sijai
  • Iespējami funkciju paplašinājumi un vizualizācija, izveidojot pies­lēgumu pārvaldības sistēmai GEMOS­

Veiktspējas rak­stu­rojums un sistēmas robežas

GEMOS­ access compact
Maks. GAC skaits1
Maks. GAM skaits32
Maks. GAM/kopņu skaits4 kopnes lasītājiem
8 "Clock-Data" lasītājiem
Maks. vien­laicīgo lie­t­otāju skaits
(caur LAN)
2 (datu ievadīšana GAC nav iespējama)
Maks. karšu skaits200
Maks. karšu skaits uz vienu per­sonu4
Maks. PIN numuru skaits uz vienu per­sonu4
Maks. per­sonu grupu skaits32
Maks. durvju skaits32
Maks. lasītāju grupu skaits32
Maks. laika zonu skaits10 (maks. 4 laika intervāli uz vienu dienu un laika zonu)
Maks. kalendāru skaits1
Funkciju rezervācijasjā (maks. 16 iepriekš definētas funkcijas)
No scenārija atkarīgas tiesības
(piekļuves līmeņi)
jā (maks. 16 sistēmas mēroga scenāriji)
Atkārtotas piekļuves bloķētājs
(ar laika ier­obežojumu)
Din­amiskās tiesības
Pretuz­laušanas sig­nalizācijas sistēmas aktivizēšana/deak­tivizēšanajā (2 zonas)
Lifta vadībajā (piešķir vienu durvju licenci uz vienu liftu un stāvu)
Vizualizācija / izvie­t­ojuma plāna attēlojums

X
Papildu informācija
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019