Tīklam pies­lēgta piekļuves kontrol­sistēma
GEMOS­ Access

Piekļuves kontrol­sistēma ĢEMOS access Jums piedāvā iespēju saslēgt tīklā visus vienās durvīs uzstādītos elek­tro­niskos kompo­nentus. Pateicoties šim tīkla savi­enojumam, Jūs spē­siet inteliģenti iza­nalizēt visu durvju stāvokļus un durvju kompo­nentus būs iespējams dar­bināt, to dar­bību un funkcijas atbil­stoši sav­starpēji pielāgojot.

Kas ir GEMOS­ access?

Izvēloties GEMOS­ access, Jūs savā īpašumā iegū­siet piekļuves kontrol­sistēmu ar savā dar­bībā un funkcijās nepārtraukti sav­starpēji pielāgotiem kompo­nen­tiem - sākot ar karšu lasītāju, kas atrodas pie durvīm, durvju kompo­nen­tiem un durvju moduli, un beidzot ar vadāmierīci un serveri.

Apa­ratūras kompo­nenti

GEMOS­ access sistēmas apa­ratūra sastāv no vairākiem modulāriem kompo­nen­tiem, kurus Jūs varat kombinēt un paplašināt atbil­stoši prasībām.

Pies­lēgšanas vari­anti

Vēl daudzveidīgākus un plašākus pies­lēgšanas vari­antus nekā tos piedāvā GEMOS­ access piekļuves kontrol­sistēma, Jūs nekur vairs neatradī­siet. Jo pro­grammatūras bāze ir iden­tiska tirgus līdera, ēku pārvaldības sistēmas GEMOS­ pro­grammatūras bāzei.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019